Ministrica Hota-Muminović: Programi prevencije maloljetničke delinkvencije biće integrirani u nastavne programe škola u KS

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović održala je sastanak sa predstavnicima ureda PH International u Bosni i Hercegovini na kojem se razgovaralo o Programu socijalizacije s pravom koji je pripremljen na inicijativu PH International u saradnji sa nadležnim policijskim i obrazovnim vlastima FBiH i koji se već drugu godinu realizira u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Ministrica Hota-Muminović je ovom prilikom istakla važnost sistemskog pristupa u prevenciji maloljetničke delinkvencije te je poručila da će Ministarstvo za odgoj i obrazovanje sadržaje Programa socijalizacija s pravom integrirati u Nastavni plan i program Odjeljenske zajednice za osnovne i srednje škole u KS.

Program socijalizacija s pravom za cilj ima uspostavljanje kvalitetnog sistema zaštite najboljeg interesa učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo.

Direktorica PH International u BiH Nedžada Faginović se zahvalila ministrici na ukazanom povjerenju i podršci te naglasila da se značaj Programa ogleda u saradnji policijskih službenika i prosvjetnih radnika u cilju upoznavanja učenika sa konceptom vladavine prava, prevencije nasilja, trgovine ljudima i drugim temama značajnim za sigurnost učenika.

Finansijsku podršku Programu pruža Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona.

Program socijalizacija s pravom namijenjen je učenicima osmog razreda osnovne škole i drugog razreda srednje škole. U tekućoj školskoj godini Program se realizira u 20 osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Teme koje su sadržane u Programu su: Prava i obaveze djece i mladih, Maloljetnička pravda, Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihovih prava, Prevencija ovisnosti, Kultura ponašanja, Nasilje i zanemarivanje, Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom, Vrijednosne orijentacije mladih, Prevencija trgovine ljudima, Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma.