Organizacija ministarstva

(1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje;

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove;

Sektor za saobraćaj i edukaciju;

Sektor za ekonomske poslove.

(2) U sastavu Sektora za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za predškolski odgoj i obrazovanje i Odjeljenje za osnovni odgoj i obrazovanje.

(3) U sastavu Sektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za opće srednje obrazovanje i Odjeljenje za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

(4) U sastavu Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije te Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa;

(5) U sastavu Sektora za ekonomske poslove predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za finansije i računovodstvo i Odjeljenja za javne nabavke.

(4) Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, višeg referenta -tehničkog sekretara, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i višeg referenta - VKV-vozača i pomoćnog radnika za prijem i dostavu pošte – kurir.