Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo (april 2022.)

Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo je nastala kao dio projekta „Regionalni projekat za smanjenje posljedica pandemije Covid-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske – Komponenta Obrazovanja za BiH, Kanton Sarajevo“, a kojoj je glavni cilj analizirati efikasnost digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo i dati određene preporuke za unapređenje.

Studija predstavlja sveobuhvatnu analizu najznačajnijih teorijskih koncepata koji se vežu za digitalnu pismenost i digitalno okruženje za učenje što je predstavljeno u poglavlju „Pregled literature“ gdje su date osnovne informacije o konceptu „digitalnih kompetencija“. Drugi dio se fokusira na koncept „digitalnog okruženja“, dok se treći dio odnosi na „alate koje se mogu koristiti u nastavi“, a čitaocima se nudi i pregled preporučenih alata za upotrebu u nastavi sa QR kodovima koji direktno vode na link na kojem se mogu dobiti dodatne informacije vezano za upotrebu takvih aplikacija.Dodatno je napravljena analiza učestalosti inoviranja nastavnih metoda i tehnika koje se koriste u nastavnim procesima u srednjim školama.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje se zahvaljuje svim učesnicima u pripremi i izradi Studije o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo, nastavnicama i nastavnicima, stručnim saradnicima kao i menadžmentima osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo koji su učestvovali u istraživanju i doprinijeli rezultatima od posebnog javnog značaja za kreiranje budućih obrazovnih politika u Kantonu Sarajevo.

  • Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo - PDF
  • Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo - Interaktivna verzija