Savjetodavno-instruktivni rad

  • Pružanje stručne pomoći pripravnicima u realizaciji nastavnih planova i programa, primjeni metodičko-didaktičkih zakonitosti i principa u nastavnom radu i primjeni savremenih nastavnih tehnologija i oblika rada u nastavi
  • Pomoć upravi i nastavnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporukama i sugestijama u vezi s nabavkom nastavnih sredstava, stručne literature i sl.  
  • Pružanje pomoći nastavnicima u osmišljavanju vannastavnih aktivnosti
  • Saradnja s roditeljima – uključivanje roditelja u školske i općedruštvene oblike borbe protiv zloupotrebe droga i saradnja u rješavanju problema neopravdanog izostajanja s nastav
  • Pravni osnov: zakoni iz oblasti odgoja i obrazovanja
  • Rok: tokom cijele godine