Prijava korupcije

Šta je sistem za prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?

Pored uobičajenih načina prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije (pismeno, usmeno, telefonski i putem sandučića koji se nalazi u Šalter sali – zgrada Vlade Kantona Sarajevo), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Vam omogućava prijavu povrede službene dužnosti putem on-line sistema. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

 

Prijavu korupcije možete izvršiti putem linkova sa desne strane, na jedan od dva načina:

1. ANONIMNO, i u tom slučaju nije moguće pratiti status rješavanja prijave,

2. KAO REGISTROVANI KORISNIK, što Vam omogućava da pratite status rješavanja svoje prijave i dobijete povratnu informaciju.

 
Kako pregledati status prijave povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije?

Ovaj servis moguć je samo za osobe koje se registriraju u sistem. Prilikom registracije se ne traže personalni podaci već samo kontakt e-mail. Nakon registracije možete prijaviti korupciju ili provjeriti status Vaših prethodnih prijava.

Za koje oblike povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije je namijenjen sistem?

Povredom službene dužnosti sa obilježjima korupcije u smislu ove prijave smatra se zloupotreba (i prekoračenje) službenih ovlasti, kršenje pravila radne discipline koje se odnose na sukob interesa, korištenje sredstava ili imovine u privatne svrhe, korištenje informacija koje su službeno dostupne radi sticanja pogodnosti za sebe ili svoje srodnike, primanje poklona, usluga ili koristi za sebe ili drugoga koje nije u skladu sa propisima, kao i svaka radnja koja čini obilježje nekog krivičnog djela protiv službene dužnosti kojim se ostvaruje korist za sebe ili drugoga.