Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022./2023. godini u OŠ "ŠIP"

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 12. Pravilnika o radu JU OŠ „ŠIP“ Sarajevo broj:2410/22, članova 4., 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22), Saglasnosti Ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15907-17/23 od 08.02.2023. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “ŠIP” Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za školsku 2022/23 godinu broj: 327/23 od.17.02.2023. godine, JU OŠ “ŠIP” Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022./2023. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE
JU OŠ „ŠIP“ Sarajevo
Ulica: Branilaca Šipa bb, 71000 Sarajevo
Općina Centar,
www.ossip.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA
Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023. godine:
1. Nastavnik njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
2. Nastavnik informatike ... 1 izvršilac, 16 časova sedmično;
3. Nastavnik kulture življenja... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
4. Dnevni čuvar ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično);
Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2023. godine:
5. Nastavnik u produženom boravku… 1 izvršilac, 40 sati sedmično;
6. Nastavnik u produženom boravku… 1 izvršilac, 40 sati sedmično;

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i drugim Normativnim aktima škole.

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE UNUTRAŠNJA SISTEMATIZACIJA I ORGANIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA
Poslovi radnih mjesta radnika navedenih pod rednim brojevima 1.,2.,3., obavljaju se na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:
- neposredan odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),
- pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
- ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava),
- pripremanje za neposredan odgojno-obrazovni rad,
- stručno usavršavanje
- rad u stručnim organima,
- saradnja s roditeljima,
- rad na pedagoškoj dokumentaciji i elektronskoj pedagoškoj dokumentaciji,
- dežurstvo,
- konsultacije s učenicima ukoliko je potrebno,
- vođenje stručnog aktiva,
- rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,
- rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,
- priprema za izvođenje terenske nastave,
- posjete kulturnim i javnim ustanovama i kulturno-historijskim spomenicima,
- ostali poslovi po nalogu direktora

Radnik naveden pod rednim brojem 4. obavlja sljedeće poslove:

- obavlja poslove kontrole i evidencije ulaza i izlaza stranaka i roditelja u/iz škole, vodeći računa o poštivanju propisa o zaštiti ličnih podataka,
- čuva školsku zgradu i imovinu škole,
- brine o sigurnosti učenika i radnika škole,
- brine se o zatvaranju kapija, ulaza u školu i prozira u toku nastave i u noćnim satima,
- osigurava slobodan pristup požarnom ulazu/izlazu u školu,
- brine se o nesmetanoj funkcionalnost videonadzornog sistema,
- u opravdanim slučajevima i ukazanoj potrebi direktor škole izrađuje posebno uputstvo za rad čuvara u vezi sa čuvanjem zgrade i imovine,
- nadzire sportsku salu u toku iznajmljivanja sportskim klubovima i rekreativcima,
- nadzire učionice i prostorije škole koje se iznajmljuju edukativnim udruženjima,
- čisti snijeg, kosi travu u školskom dvorištu i vodi računa o čistoći dvorišta,
- po nalogu direktora pomaže u određenim poslovima domaru škole i radnicama na održavanju čistoće,
- kontroliše sva lica koja dolaze do objekta i ulaze u objekat te prati lica koja se kreću u neposrednoj blizini objekta i dvorišta škole,
- pregleda i uočava eventualne nedostatke na instalacijama vode, struje, grijanja i opreme (zavrnute česme za vodu, ugašena/upaljena svjetla, zaključana vrata, zatvoreni prozori i sl),
- vrši obilazak svih pomoćnih prostorija i objekata, - o svim uočenim promjenama stanja, problemima i nedostacima izvještava direktora ili sekretara, o čemu sačinjava posebnu zabilješku u svesci dežurstva,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih pod rednim brojevima 5. i 6. obavljaju se na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:
-organiziranje dnevnih obrazovnih zadataka u skladu sa odgojno-obrazovnim potrebama učenika -pružanje stručne pomoći u učenju i savjetovanju učenika -organiziranje slobodnih aktivnosti učenika koji podrazumijeva vođenje slobodnih aktivnosti, upućivanje učenika na aktivnosti kao i organizaciju rekreativnih i izvanučioničkih aktivnosti, te učešće u kulturnoj djelatnosti škole i zajednice -briga za pravilnu prehranu učenika -redovna saradnja sa roditeljima i izvještavanje o radu učenika -briga za uređenje i funkcionisanje radnog prostora, te izrada potrebnog didaktičkog i ostalog materijala -planiranje i programiranje rada produženog boravka (uspostavljanje evidencije, dnevna evidencija, evidencija saradnje sa roditeljima, evidencija o uplatama roditelja) -saradnja sa učiteljima u redovnoj nastavi (praćenje programa rada učitelja u redovnom odjeljenju sa posebnim osvrtom na ciljeve i zadatke, uspostavljanje kontrole nad dnevnim obrazovnim zadaćama i obrazovnim potrebama pojedinog učenika/ce) -saradnja sa stručnim saradnicima -stručno usavršavanje roditelja -izvještavanje, statističko praćenje rezultata i evaluacije rezultata na polugodištu i na kraju školske godine)

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

U skladu sa članom 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) u školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021. školske godine. Ova lica su obavezna završiti II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od četiri godine od stupanja na snagu ovog Zakona. U školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme, po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su obavezna doškolovati se u roku od tri godine, od dana donošenja programa doškolovavanja.

Uslovi za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika pod rednim brojem 1. su:
VSS – VII stepen stručne spreme, kao i lica sa završenim I, II ili III ciklusom
bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom na nastavničkom
fakultetu. Diplomirani profesor njemačkog jezika i književnosti – Završen I (prvi) ciklus
(dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa
akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor
Završen II (drugi) ciklus (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem
Doktor nauka.
Završen Filozofski fakultet- njemački jezik /četvorogodišnji studij, trogodišnji studij -A predmet u jednopredmetnoj grupi ili A, odnosno B predmetu dvojezičnoj predmetnoj grupi, Pedagoška akademija–odgovarajuća jednopredmetna grupa.

Uslovi za radno mjesto nastavnika informatike pod rednim brojem 2. su:

VII stepen – Profesor - Bakalaureat/bachelor -nastavnički smijer :
 Profesor informatike
 Profesor tehničkog odgoja i informatike
 Profesor matematike i informatike
 Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike
 Bakalaureat/bachelor matematike i informatike
 Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike
 Bakalaureat/bachelor fizike i informatike
 Bakalaureat/bachelor matematike – matematika i informatika
 Bakalaureat/bachelor matematike i informatike
 Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom
Magistar – nastavnički smijer sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg fakulteta i stručnog zvanja. Lista stručnih zvanja navedena u prethodnoj listi “Profesor Bakalaureat/bachelor – nastavnički smijer”
 Magistar tehničkog odgoja i informatike
 Magistar računarstva i informatike
 Magistar matematike i informatike
 Magistar informatike i tehnike
 Magistar matematike, nastavnički smjer
Profili i stručne spreme nenastavničkih profila, uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta
 Bakaleureat/bachelor softverskog inženjerstva
 Bakalaureat/bachelor matematike – softversko inženjerstvo
 Diplomirani matematičar-informatičar
 Diplomirani informatičar
 Diplomirani inžinjer informatike i računarstva
 Diplomirani inženjer elektrotehnike
 Magistar matematike – softversko inženjerstvo
 Magistar softverskog inženjerstva
-Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjuterska nauka

Uslovi za radno mjesto nastavnik kulture življenja pod brojem 3 su:
- Pedagoška akademija – Odsjek ekonomike domaćinstva –hemije Nastavnik ekonomike domaćinstva – hemije (VŠS)
- Odsjek kulture življenja –hemije Nastavnik kulture življenja – hemije (VŠS )
- Profesor kulture življenja (VSS)
- Profesor kulture življenja i tehničkog odgoja (VSS)
- Pedagoški fakultet u Sarajevu – Odsjek kulture življenja i tehničkog odgoja
- Profesor kulture življenja ( VSS )
- Bakalaureat/ bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja – I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ( 240 ETCS )
- Master kulture življenja i tehničkog odgoja – II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ( 300 ETCS)
- Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja s informatikom – I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ( 240 ETCS)
- Nastavnik kulture življenja i hemije – VI stepen stručne spreme.

Uslovi za radno mjesto dnevni čuvar pod rednim brojem 4.
SSS - III ili IV stepen stručne spreme sa položenim ispitom iz protivpožarne zaštite.

Uslovi za radno mjesto nastavnik u produženom boravku pod brojem 5. i 6.
Profil i nivo stručne spreme nastavnika u produženom boravku odgovara sljedećim profilima:
-nastavnik razredne nastave -pedagog -socijalni pedagog -pedagog-psiholog.

DODATNO BODOVANJE PO OSNOVU DOPUNSKIH PRAVA BORACA – BRANITELJA BiH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija u skladu sa Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 12/22, 22/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova, u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (borci-branitelji BiH i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 37/20 i 27/21), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21). Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima: a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" ili su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika je na adresi JU OŠ „ŠIP“, Branilaca Šipa bb, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika navedenih pod brojevima 1., 2., 3., ostvaruje se zavisno od rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.
Radno vrijeme radnika navedenih pod brojem 4., 5., i 6., utvrđuje se ugovorom o radu radnika, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO.

OSNOVNA PLAĆA RADNIKA

Osnovna plaća radnika prijavljenih na punu normu za radna mjesta pod brojem: 1.,2., 3., 5., i 6
- nastavnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.306,80 KM;
- nastavnik – mentor, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) –1.343,10 KM;
- nastavnik – savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.379,40 KM
- nastavnik – viši savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.448,70 KM;
- nastavnik sa završenom VŠS –1.201,20 KM;
- nastavnik– mentor sa završenom VŠS, –1.237,50 KM;
- nastavnik– savjetnik sa završenom VŠS, –1.270,50 KM;
- nastavnik– viši savjetnik sa završenom VŠS, –1.343,10 KM.
Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme nastavnika. Radnici koji nisu prijavljeni na punu normu imat će platu u skladu sa fondom časova i prijavom na PIO.
Za radno mjesto pod brojem 4. osnovna plaća je 775,50 KM.

Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme nastavnika/radnika, dužine radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs ostaje otvoren deset dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama Oslobođenje i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 04.03.2023. godine.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Za zasnivanje radnog odnosa pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta. Kandidati su dužni dostaviti sljedeće:

OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije)
a) Svojeručno potpisana pisana prijava kandidata na konkurs s kratkom biografijom, tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
b) Diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),
e) Svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju preliminarnih odluka prema kojoj se kandidatu dostavljaju preliminarne odluke iz člana 19. Pravilnika, dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs,

DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije)
a) uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi;
c) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;
g) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;
h) potvrda o posebnom priznaju UNSA;
i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;
3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;
4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;
5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;
6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,;
7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
j) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22, 22/22).

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

KONTAKT TELEFON OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

033/408-550

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za konkurs podnosi se konkursnoj komisiji u zatvorenoj koverti na adresu škole lično na protokol škole ili preporučeno poštom na:
Javna ustanova Osnovna škola „ŠIP“, Branilaca Šipa bb, Sarajevo,
sa naznakom na poleđini koverte: „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) -NE OTVARAJ-OTVARA KONKURSNA KOMISIJA“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu, dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dovijanju konačne odluke o izboru radnika.
Kandidati koji ne budu izabrani po ovom konkursu dokumentaciju koju su predali mogu podići u roku od mjesec dana od okončanja konkursa.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 22.02.2023. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ “ŠIP” Sarajevo (www.ossip.edu.ba) i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba) i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (www.szks.ba) radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave do 04.03. 2023. godine.