Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini u OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, odredbi Pravila JU OŠ „Umihana Čuvidina“, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21, 31/21), odluke Školskog odbora JU OŠ „Umihana Čuvidina“ broj: 860/22 od 18.02.2022. godine, Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26268-15 od 04.02.2022. godine za pozicije u JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo raspisuje se:

KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo
Ulica Smaje Šikala broj 1, 71000 Sarajevo
www.osuc.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022.godine za:
1. Nastavnik katoličkog vjeronauka ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;

b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2022. godine za:
1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
2. Nastavnik matematike...1 izvršilac, puna nastavna norma;

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih pod a) pod rednim brojem od 1. i pod b) pod rednim brojem 1. i 2. obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.
Radnici navedeni pod a) pod rednim brojem od 1. i pod b) pod rednim brojem 1. i 2. obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:
- neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),
- pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
- ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)
- pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,
- ostali poslovi:
- stručno usavršavanje,
- rad u stručnim organima,
- saradnja s roditeljima,
- rad na pedagoškoj dokumentaciji,
- rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,
- dežurstvo,
- konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),
- vođenje stručnog aktiva,
- rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,
- rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,
- priprema za izvođenje terenske nastave,
- posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,
ostali poslovi po nalogu direktora.

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) pod rednim brojem 1. su:

-visokom stručnom spremom (stupanj VII/1) , I , II, III ciklus odgovarajućeg profila
- diplomirani teolozi
- diplomirani katehete i katehistice
- profesori vjeronauka-diplomirani teolozi - profesori vjeronauka
-diplomirani katehete i katehistice.
-radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021. školske godine, kao i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod b) pod rednim brojem 1. su:

VSS – VII stepen stručne spreme, kao i lica sa završenim I, II ili III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom na nastavničkom fakultetu.
-Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
-Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika
-Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti
-Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika
-Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda
-Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika
-Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
-Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika
-Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH
-Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
-Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
-Bakalaureat/Bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika
-Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
-Profesor bosanskog jezika i književnosti
-Magistar bosanskog jezika i književnosti
-Bachelor bosanskog jezika i književnosti
-Bachelor bosanskog jezika s književnošću i historije
-radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021. školske godine, kao i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod b) pod rednim brojem 2. su:

- VII stepen stručne spreme, kao i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa u trogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem: nastavnik, odnosno profesor, odnosno bakalaureat/bachelor.
- Završen Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
- Završena Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija-grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
- Filozofski fakultet –grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi.
Nastavu mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.
-radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021. školske godine, kao i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja.

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21, 31/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20, 28/21).
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika navedenih pod a) i b) je na adresi JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, ulica Smaje Šikala broj 1, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika navedenih pod a) i b) se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u skladu sa dužinom radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika sa punom nastavnom normom/radnim vremenom iznosi za :
- nastavnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.221,00 KM;
- nastavnik-mentor, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.254,00 KM;
- nastavnik-savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) - 1.287,00 KM; - nastavnik-viši savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.353,00 KM
- nastavnik sa završenom VŠS - 1.122,00 KM;
- nastavnik sa završenom VŠS, mentor-1.155,00 KM,
- nastavnik sa završenom VŠS, savjetnik 1.188,00 KM,
- nastavnik sa završenom VŠS, viši savjetnik- 1.254,00 KM.
Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme nastavnika/radnika.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 04.03.2022. godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033 541 009.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, Smaje Šikala broj 1, 71000 Sarajevo – Komisiji sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (5) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. st. (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta objavljenim na službenoj internet stranici škole www.osuc.edu.ba.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,
c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u vrijeme dok je otvoren javni konkurs (član 16. stav (3) Pravilnika),
g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,
k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
- uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
- rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
- dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
- rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,
- uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
- uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
- rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo;
m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mejla i/ili telefonskim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Obavještenje o raspisanom ovom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 22.02.2022. godine a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajeva i putem službenog mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave(www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).