Poništenje dijela teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
“SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ” SARAJEVO
ŠKOLSKI ODBOR

Na osnovu čl. 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 27. st. (1) i (2) tačka d) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 29/21 i 31/21), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-25816-6, od 27. 09. 2021. godine i Odluke Školskog odbora o poništenju dijela javnog konkursa broj: 01-01-1104/21 od 6.10.2021.godine, JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo objavljuje

PONIŠTENJE
dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

Poništava se dio Javnog konkursa, za popunu upražnjenog radnog mjesta pozicija pod rednim brojem 3. na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31. 08. 2022. godine:
3. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično),
objavljen 16.9 2021. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", službenoj internet stranici JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" Sarajevo, www.ossskranjcevic.edu.ba, te istovremeno na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Preostali dio teksta Javnog konkursa, ostaje nepromijenjen.
Poništenje dijela Javnog konkursa objavljeno je i na službenoj internet stranici JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Sarajevo“, www.ossskranjcevic.edu.ba, te istovremeno na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".
Kandidati koji su se prijavili na konkurs mogu preuzeti dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu na konkurs, na protokolu škole, u roku od 30 (trideset) dana od dana zadnje objave Obavještenja o poništenju dijela javnog konkursa, svaki radni dan u periodu od 10-12 sati.