Poništenje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo

Broj: 864/22
Datum: 21.02.2022. godine

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), člana 27. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21,31/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo br: 859/22 od 18.02.2022.godine, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26268-14 od 04.02.2022. godine, JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo objavljuje sljedeće

PONIŠTENJE
Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Poništava se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme za koji je dana 21.11.2021.godine objavljeno Obavještenje o raspisivanju javnog konkursa u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a tekst konkursa objavljen na web stranici Škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za poziciju: 1. domar...1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2022.godine.

Razlog poništenja je prestanak potrebe za popunjavanjem navedenog radnog mjesta.

Poništenje Javnog konkursa bit će objavljeno dana 22.02.2022.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba), JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (www.szks.ba) i Škole (www.osuc.edu.ba).