Zaključci sa održanog sastanka Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vijeća roditelja

Na inicijativu Udruženja “Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo” dana 16. 05. 2023.godine u prostorijama Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo održan je sastanak povodom dopisa, infomacije koji dopunjava ranije date preporuke, a u vezi sa kriznim, nesretnim slučajem koji se desio u Srbiji. Nakon dostavljenih dopunjenih preporuka Vijeće roditelja je zaprimilo upite i kritike u vezi postupanja kada učenik iznosi stavove ili prijeti da će oduzeti život sebi i/ili na neki drugi način ugroziti druge osobe. Sastanku su prisustvovali ministrica Naida Hota-Muminović sa saradnicima, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Senada Salihović, te članovi Mobilnog stručnog tima za krizne intervencije dr. Goran Čerkez i Adis Dučić. U ime Vijeća roditelja Kantona Sarajevo sastanku su prisustvovale predsjednica Elma Dizdarević i Dijana Parla, dopredsjednica skupštine.
Po dostavljenim uputama, prema VRKS došao je veliki broj mailova i upita baze da se komunicira sa nadležnim Ministarstvom da li je preporučeni način provođenja mjera u navedenim situacijama u interesu djece Kantona Sarajevo.

Nakon razmjene mišljenja i dodatnih pojašenja koja su roditelji iskazali putem Vijeća roditelja KS, doneseni su sljedeći zaključci:
1. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje će Udruženju “Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo” dostaviti dodatno pojašnjenje procedura u vezi ustaljenih školskih praksi kojima se štiti interes i dobrobit učenika, a koje se primjenjuju u redovnim, ali i hitnim situacijama kada je neposredno ugrožen interes ili život i sigurnost učenika. Ministarstvo pokazuje punu spremnost da dalje komunicira sa Vijećem roditelja Kantona Sarajevo, jer cijenimo da službeni akti Ministarstva koji se dostavljaju školama sadrže informacije i upute namijenjene profesionalcima u školskim zajednicama. Ministarstvo će nastaviti da obavještava Vijeće roditelja Kantona Sarajevo o svim pitanjima koja se neposredno odnose na učenike, ali uz popratna pojašnjenja namijenjena roditeljima koja će dosljedno predstaviti postojeću potpunu opredijeljenost da se zaštiti dobrobit djece i školskih zajednica.

2. Ministarstvo će i dalje insistirati da se u brigu i zaštitu učenika moraju uključiti svi referalni mehanizmi u zajednici, tj. svi naslanjajući resursi u oblasti zdravstva, sigurnosti i socijalne zaštite.

3. Ministarstvo je pozvalo Vijeće roditelja Kantona Sarajevo da u partnerskom odnosu dostave svoje prijedloge pismeno šta smatraju dobrim i pozitivnim praksama, odnosno gdje postoji prostor za unaprjeđenje praksi u daljnjem djelovanju. Dostavljene prijedloge ministrica će izložiti na tematskoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo koja je planirana za ponedjeljak 22. 05. 2023, sa ciljem unaprjeđenja sekundarne prevencije, te razvoja primarne prevencije neprihatljivih oblika ponašanja i jačanja kapaciteta u stručnim službama škola, ustanova socijalne zaštite, zdravstva, sigurnosti, te resursa koji su na raspolaganju u oblasti kulture i sporta.

4. Istaknuto je da se i roditeljima mora dati sistemska podrška, te da se očekuje aktivniji rad na jačanju roditeljskih kompetencija.

5. Vijeće roditelja obavezalo se da će poslati dopis i Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine da u što skorije vrijeme iznađe mogućnosti i sredstva da ojača centre mentalnog zdravlja pri lokalnim zajednicama kako bi se zaposleni u istim mogli iznijeti sa povećanim brojem zahtijeva u radu.

6. Potrebno je da svi ulože maksimalne napore u skladu sa mogućnostima i nadležnostima da se osiguraju uvjeti da škola bude sigurno mjesto za učenje, rad i saradnju.