EMIS Print

Od školske 2008./2009. godine u osnovnim i srednjim školama na područja Kantona Sarajevo koristi se  EMIS Print sistem za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja za učenike. Na taj način je postignuto da zvanični dokumenti u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo budu ujednačeno ispisani, te je znatno ubrzan proces izdavanja svjedožbi, uvjerenja i ostalih dokumenata.
EMIS Print je program koji omogućava štampanje sljedećih dokumenata za osnovne i srednje škole:

  • uvjerenje o završenom razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o završenom petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,
  • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
  • svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
  • spisak izdatih uvjerenja i
  • spisak izdatih svjedočanstava.

Za štampanje ovih dokumenata EMIS Print se u potpunosti oslanja na podatke koji su uneseni u EMIS bazu podataka. Samo štampanje dokumenata se realizuje u školama, što umogućava nastavnicima potpunu i neposrednu kontrolu, uvid i korekcije u slučaju potrebe.