POČETAK RADA AUTOŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

Poštovani,

obavještavamo Vas da je, u skladu sa donesenim Zaključkom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, broj: 08-40-423-37/20 od 15.5.2020. godine, ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo donio, Naredbu, broj: 11-34-8297-9/20 od 15.5.2020. godine, kojom se dozvoljava rad predškolskim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i autoškolama na području Kantona Sarajevo počevši od 18.5.2020. godine.

Pomenutom Naredbom stavljen je van snage dio Naredbe Ministarstva kojim se odgađa do daljnjeg polaganje ispita za vozače motornih vozila.

S tim u vezi, obavještavamo da će se prijem prijava za polaganje ispita za vozača motonih vozila i polaganje ispita nastaviti u skladu sa uobičajenom procedurom, počevši od 18.05.2020. godine.

Nadalje, naglašavamo da svi kandidati koji su, prije stupanja na snagu naredbe o obustavi polaganja ispita za vozače motornih vozila, bili prijavljeni za ispite i kojim je bio utvrđen termin polaganja, obavezno moraju ponovno izvršiti prijavu istih, bez plaćanja naknade predviđene za ispit, kako bismo sa sigurnošću mogli utvrditi novi raspored polaganja ispita.

Ustanovama za obrazovanje odraslih na području Kantona Sarajevo, u skladu sa donesenom Naredbom, dozvoljen je rad u punom kapacitetu uz obavezu poštivanja naredbi i preporuka Federalnog štaba civilne zaštite, Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo i higijensko-epidemioloških mjera Javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Ova naredba se ne odnosi na odgodu ostalih ispita, obuka, stručnih usavršavanja, edukacija, seminara, konferencija i takmičenja čiji je organizator/suorganizator Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, odnosno Prosvjetno-pedagoški zavod.

Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom u radu autoškola u kontekstu relaksacije mjera koje je donijela Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo se nalaze uz ovo obavještenje.