Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade

Nadležnosti

Sektor za visoko obrazovanje i nauku vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga politike visokog obrazovanja i nauke, obezbjeđivanju uvjeta za kvalitetno visokoškolsko obrazovanje zasnovano na savremenim nastavnim planovima i programima, pripremanju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i nauke, provođenju procedure osnivanja, rada i prestanka rada univerziteta i visokoškolskih javnih ustanova koje pružaju usluge iz oblasti visokog obrazovanja, davanje mišljenja i saglasnosti o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za osnivanje univerziteta i visokoškolskih ustanova, uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, usaglašavanje standarda i normativa za visoko obrazovanje sa univerzitetom, pripremanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za početak rada visokoškolskih ustanova, davanje saglasnosti na opći akt visokoškolske ustanove, plan upisa studenata, visinu troškova za paralelni studij, odnosno vanredni studij, učestvovanje u postupku imenovanja i razrješenja organa univerziteta i visokoškolskih ustanova u skladu sa zakonima, rješavanje upravnih predmeta iz nadležnosti Sektora, pružanje stručne pomoći u primjeni zakona i drugih propisa iz oblasti visokog obrazovanja i nauke, dostavljanje izvještaja, analiza, informacija, saopštenja nadležnim organima, vođenje evidencije pravnih i fizičkih lica koja obavljaju naučnoistraživačku djelatnost, vođenje evidencije naučnih radnika i istraživača sa područja Kantona Sarajevo, te lica izabranih u naučno-nastavna i saradnička zvanja, vođenje evidencije naučnih radnika i istraživača sa područja Kantona Sarajevo, te lica izabranih u naučno-nastavna i saradnička zvanja, koja sudjeluju u naučnoistraživačkim projektima, vrši nadzor nad primjenom odredaba Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i propisa donesenih na osnovu njegovih odredbi, vodi stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za nauku Kantona Sarajevo i druge poslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti