Nadležnosti

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 50/20 [17.12.2020.]

Na osnovu člana 18. tačka b) i člana 30. stav (2) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo," br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13, 31/17) i člana 46., a u vezi sa članom 73. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skupština Kantona Sarajevo na XII Hitnoj sjednici održanoj dana 17.12.2020. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO
(IZVOD)

Član 1.
(Izmjene člana 6.)
 

a) U Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17), u članu 6. tačka b) se briše.

b) Tačka c) mijenja se i glasi:" Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša'1.

c) Tačka i) mijenja se i glasi:"Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade."

d) Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje."

e) Dosadašnje tačke j) do l) postaju tačke k) do m).

Član 4.
(Izmjena naziva člana 15.)
Član 15. mijenja se i glasi:

"Član 15.

(Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih.

Član 5.
(Osnivanje Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

"Član 15a.

"(Ministarstvo za odgoj i obrazovanje)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Član 6.
(Početak rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje)
 

1. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša počinje s radom danom imenovanja ministra.

2. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade počinje s radom danom imenovanja ministra.

3. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje počinje s radom danom imenovanja ministra.

Član 7.
(Prestanak s radom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade)
 

(1) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

(2) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.

(3) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.

Član 8.
(Rok za imenovanje ministara)
 

Ministri iz člana 6. ovog zakona imenovat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.
(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
 

Danom početka rada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, kao i rukovodioca, državne službenike i namještenike Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

Član 13.
(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje)
 

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za odgoj i obrazovanje, ministar za odgoj i obrazovanje dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-50253/20
17. decembra 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.