Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 107
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 21/09, PDF icon 33/21, PDF icon 31/22 05.08.2022
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19 15.02.2022
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 89/17, PDF icon 8/17, PDF icon 9/18 15.02.2022
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 15.02.2022
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21 15.02.2022
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19 15.02.2022
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17, PDF icon 30/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 14.02.2022
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15, PDF icon 40/20 14.02.2022
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 30/19, PDF icon 33/21 14.02.2022
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Ispravka - Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'47/22 PDF icon 47/22 22.03.2023
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/22, PDF icon 40/22 10.10.2022
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/22 06.10.2022
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11, PDF icon 30/11, PDF icon 23/15, PDF icon 26/17 15.02.2022
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/19 15.02.2022
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/20 14.02.2022
Tumačenje Kolektivnog ugovora
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon člana 66. stav (1) tačka i) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 61. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 61. stav (2) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav 1. tačka b) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka k) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačka k) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačke (b), (e), (g), (k) i (n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačke (b), (e), (g), (k) i (n) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 132. stav (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 132. stav (1) i (2) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačka f) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 72. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 72. 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka g) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačka g) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačka h) i i) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav 1. tačka h) i i) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 86. stav (2) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačka b), e), g ), k) i n) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 81. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 81. stav (1) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 86. stav (2) tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 86. stav (2) 03.03.2023
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66. stav (1) tačka f) 03.03.2023