DOPUNA I PONIŠTENJE dijela teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
DOPUNU I PONIŠTENJE
dijela teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi