Skip to main content
Please wait...

Sektor za ekonomske poslove

  Sadeta SELIMOVIĆ
  sadeta.selimovic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  POMOĆNIK MINISTRA
  Telefon
  +387(0)33 770-193
  +387(0)33 770-196
  +387(0)33 279-267

  (1) Sektor za ekonomske poslove vrši poslove koji se odnose na: provodi utvrđenu politiku u oblasti obrazovanja; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz djelatnosti Ministarstva i prati njihovu primjenu; učestvuje u izradi planova i programa razvoja djelatnosti odgoja i obrazovanja; izrađuje mjesečne operativne planove Budžeta Ministarstva; na osnovu planova i programa u oblasti obrazovanja, u proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo, izrađuje budžetski zahtjev za Ministarstvo i budžetske zahtjeve za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje zahtjev za trogodišnje planiranje budžeta, odnosno Dokument okvirnog budžeta za tri godine; učestvuje u izradi plana nabavki; učestvuje u izradi standarda i normativa za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje; učestvuje u izradi kriterija za obračun sredstava za predškolsko, osnovno, srednje i druge korisnike Budžeta; učestvuje u izradi kriterija za učenički standard; realizira Budžet Ministarstva; nadzire izvršenje Budžeta Ministarstva; prikuplja, obrađuje podatke i vrši obračun sredstava javnim ustanovama i drugim budžetskim korisnicima; sarađuje sa budžetskim korisnicima u vezi sa izvršenjem Budžeta; prikuplja zahtjeve budžetskih korisnika za kapitalne projekte i predlaže listu prioriteta za izgradnju i rekonstrukciju građevinskih objekata i nabavku opreme; dostavlja izvještaje, analize, informacije, saopćenja i drugo nadležnim organima; u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta/proračuna u FBiH izrađuje periodične izvještaje i Godišnji obračun; vrši elektronsku prijavu uplaćenih akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti; , vrši uplatu zdravstvenog osiguranja za učenike koji nisu osigurani po drugom osnovu; izrađuje zbirni izvještaj o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja; priprema, preuzima i kontroliše naloge za plaćanje sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom Ministarstva i budžetskih korisnika; provodi procedure javnih nabavki i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

  (2) U okviru Sektor za ekonomske poslove obrazovana su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  a) Odjeljenje za finansije i računovodstvo kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka budžetskih korisnika relevantnih za obračun sredstava za finansiranje budžetskih korisnika; izradu zahtjeva za sredstvima iz budžeta za budžetske korisnike i Ministarstvo; prikuplja zahtjeve budžetskih korisnika za kapitalne projekte i predlaže listu prioriteta za izgradnju i rekonstrukciju građevinskih objekata i nabavku opreme; izradu operativnih planova, kontrolu naloga za plaćanje, praćenje realizacije Budžeta; izradu izvještaja, analiza, informacija, pripremu dokumentacije i naloga za plaćanje, zavođenje faktura u knjigu ulaznih faktura, praćenje realizacije budžeta Ministarstva, izradu periodičnih izvještaja i Godišnjeg obračuna; izradu zbirnog izvještaja o finansijskom poslovanju ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih, vrši uplatu zdravstvenog osiguranja za učenike koji nisu osigurani po drugom osnovu; elektronsku prijavu uplaćenih akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.

  b)Odjeljenje za javne nabavke obavlja slijedeće poslove: realizuje sve poslove i procedure u vezi sa javnim nabavkama za Ministarstvo i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva: nadležno je da priprema i objavljuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih pojedinačnih planova nabavki; priprema tehničke specifikacije na osnovu iskazanih potreba korisnika; priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju; prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, a u postupcima javnih nabavki vrši izradu odluka za pokretanje postupaka javne nabavke, rješenja o imenovanju komisija, javnih poziva i obavještenja, zapisnika o otvaranju ponuda, izvještaja o radu komisija, odluka o izboru ponuđača, ugovora/okvirnih sporazuma kao i drugih akata u postupku; priprema i vodi komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.