Skip to main content

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

1) Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti odgoja i obrazovanja predškolskog i osnovnoškolskog nivoa, kao i provođenje usvojenih politika; organizacije procesa na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama zasnovane na usvojenim nastavnim planovima i programima te kurikulumima; učestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; rješavanjem upravnih stvari iz nadležnosti Sektora; provođenje procedure ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; dostavlja izvještaje, analiza, elaborata, informacija, saopćenja nadležnim organima; pripremanje odgovoranje na inicijative i pitanja iz oblasti osnovnog i predškolskog odgoja i obrazovanja; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih/upravnih/nadzornih odbora osnovnih škola i predškolskih ustanova; vodi evidenciju u elektronskom obliku o članovima školskih/upravnih/nadzornih odbora; vodi evidenciju o imenovanim direktorima osnovnih škola i predškolskih ustanova i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora, u skladu sa Zakonom, drugim propisima.

(2) U okviru Sektora za predškolski odgoj i obrazovanje formirana su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  1. Odjeljenje za predškolski odgoj i obrazovanje kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na utvrđivanje prijedloga politike u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te provođenje utvrđene politike; koordiniranje organiziranja odgojno-obrazovnog procesa na nivou predškolskih ustanova; učestvovanje u proceduri oko osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na nivou predškolskih ustanova zasnovanih na savremenim programima; praćenje savremenih tokova i postignuća iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; vršenje istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u predškolskom odgoju i obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije odgojno – obrazovnog rada predškolskih ustanova; praćenje realizacije svih vrsta planova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju i izradi; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem odgajatelja, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u predškolskom odgoju i obrazovanju na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te učešće u radu radnih timova za izradu propisa i drugim radnim tijelima po nalogu ministra; učestvovanje u organizaciji stručnih usavršavanja za zaposlenike predškolskog obrazovanja praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; implementacija sistema EMIS u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; organizacije procesa na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama zasnovane na usvojenim nastavnim planovima i programima te kurikulumima; učestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; rješavanjem upravnih stvari iz nadležnosti Sektora; provođenje procedure ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; dostavlja izvještaje, analiza, elaborata, informacija, saopćenja nadležnim organima; pripremanje odgovora na inicijative i pitanja iz oblasti osnovnog i predškolskog odgoja i obrazovanja; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih/upravnih/nadzornih odbora osnovnih škola i predškolskih ustanova; vodi evidenciju u elektronskom obliku o članovima školskih/upravnih/nadzornih odbora; vodi evidenciju o imenovanim direktorima osnovnih škola i predškolskih ustanova i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora, u skladu sa Zakonom, drugim propisima, obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

  2. Odjeljenje za osnovni odgoj i obrazovanje kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, te provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou osnovnih škola; osigurava uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou osnovnih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; vršenje istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u osnovnom odgoju i obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje osnovnog odgoja i obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja i provođenje istih u praksi; provođenje procedure ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava za nivo osnovne škole; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; koordiniranje odgojno-obrazovnog rada osnovnih škola; praćenje materijalnih i kadrovskih uvjeta na nivou osnovnih škola, te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; učestvovanje u organizaciji stručnih usavršavanja za zaposlenike osnovnog obrazovanja, praćenje realizacije svih vrsta planova i programa osnovnog odgoja i obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja; praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje u predškolskim ustanovama i osnovnim školama zasnovane na usvojenim nastavnim planovima i programima te kurikulumima; učestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; rješavanjem upravnih stvari iz nadležnosti Sektora; provođenje procedure ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; dostavlja izvještaje, analiza, elaborata, informacija, saopćenja nadležnim organima; pripremanje odgovora na inicijative i pitanja iz oblasti osnovnog i predškolskog odgoja i obrazovanja; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih/upravnih/nadzornih odbora osnovnih škola i predškolskih ustanova; vodi evidenciju u elektronskom obliku o članovima školskih/upravnih/nadzornih odbora; vodi evidenciju o imenovanim direktorima osnovnih škola i predškolskih ustanova i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora, u skladu sa Zakonom, drugim propisima, obavljanje; provođenje aktivnosti na unapređenju osnovnog odgoja i obrazovanja; obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

Kontakt

Pomoćnik ministra za predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje

Čolić Nihada

+387(0)33 279-222

nihada.colic@mo.ks.gov.ba