Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

  Nihada Čolić
  nihada.colic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  POMOĆNIK MINISTRA
  Telefon
  +387(0)33 279-218

  (1) Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola; provodi proceduru oko osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i osnovnog odgoja i obrazovanja; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; obezbjeđuje uvjete da se svoj djeci/školskim obveznicima omogući uključivanje u obrazovni sistem, kako djeci normalnog psiho-fizičkog razvoja, tako i djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; učestvuje u pripremi zakona i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog i osnovnog obrazovanja; uspostavlja i vodi registre javnih ustanova i ustanova za predškolsko i osnovno obrazovanje; utvrđuje prijedloge pedagoških standarda i normativa za predškolsko i osnovno obrazovanje; utvrđuje prijedloge programa za predškolski odgoj i obrazovanje, utvrđuje prijedloge nastavnih planova i programa za osnovni odgoj i obrazovanje; provodi proceduru ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava; rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora; dostavlja izvještaje, analize, elaborate, informacije, saopćenja nadležnim organima; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih/upravnih odbora javnih ustanova; uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa; učestvuje u pripremi i realizaciji strategije te akcionih planova odgoja i obrazovanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama; daje mišljenja na akte od značaja za odgoj i obrazovanje djece i učenika sa posebnim potrebama; priprema aktivnosti i mjere za unapređivanje sistema inkluzivnog obrazovanja; obavlja poslove uključivanja i praćenja djece i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u svim nivoima odgoja i obrazovanja; prati usklađivanje pravne regulative u ovoj oblasti sa pravnom regulativom Evropske unije; koordinira proces te daje smjernice i preporuke za unapređenje kvaliteta inkluzije u odgojno-obrazovnim ustanovama, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

  (2) U okviru Sektora za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  1. Odjeljenje za predškolski odgoj i obrazovanje kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te provođenje utvrđene politike; organizuje odgojno-obrazovni proces na nivou predškolskih ustanova; provodi proceduru oko osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou predškolskih ustanova zasnovane na savremenim programima; poteškoćama u razvoju; praćenje savremenih tokova i postignuća iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja; vršenje istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u predškolskom odgoju i obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije odgojno – obrazovnog rada predškolskih ustanova; provođenje procedura oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje predškolskih ustanova, upisa u registar, prestanka rada i brisanja iz registra; praćenje rada predškolskih ustanova sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; praćenje realizacije svih vrsta planova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; praćenje stanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju u predškolski odgoj i obrazovanje, istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem odgajatelja, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u predškolskom odgoju i obrazovanju na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; organizacija stručnih usavršavanja za zaposlenike predškolskog odgoja i obrazovanja; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te učešće u radu radnih timova za izradu propisa; praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javne predškolske ustanove i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove upravnih odbora iz reda zaposlenika predškolskih ustanova; saradnja sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom koji se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem; davanje stručnih mišljenja o radu s djecom i predškolskim ustanovama; provođenje aktivnosti na unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja; učešće u radu stalnih i ad hoc komisija i komisija za polaganje stručnih ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; obavljanje i drugih poslove iz nadležnosti Odjeljenja.
  2. Odjeljenje za osnovni odgoj i obrazovanje, kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, provodi utvrđenu politiku; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou osnovnih škola; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou osnovnih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; vrši istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u osnovnom odgoju i obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje osnovnog odgoja i obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije odgojno-obrazovnog rada osnovnih škola; provodi procedure oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje osnovnih škola, upisa u registar, prestanka rada i brisanja iz registra; praćenje rada osnovnih škola sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; praćenje realizacije svih vrsta planova i programa osnovnog odgoja i obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; praćenje stanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju u osnovni odgoj i obrazovanje, pružanje stručne pomoći osnovnih škola, nastavnicima i stručnim saradnicima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u osnovnom odgoju i obrazovanju i na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; organizaciju stručnih usavršavanja za zaposlenike osnovnog odgoja i obrazovanja; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih osnovnih škola i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove upravnih odbora predstavnika Ministarstva; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom koji se bave osnovnim odgojem i obrazovanjem te radom s djecom sa teškoćama u razvoju/inkluzijom; učešće u pripremi i realizaciji strategija i akcionih planova odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju; davanje stručnih mišljenja o radu s učenicima u osnovnom odgoju i obrazovanju; provođenje aktivnosti na unapređenju osnovnog odgoja i obrazovanja; učešće u radu stalnih i ad hoc komisija te obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja.