Skip to main content

Sektor za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova

(1) U Sektoru za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova vrše se sljedeći poslovi: provođenje procedure oko osnivanja, rada i prestanka rada ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti odgoja i obrazovanja; uspostavljanje i vođenje registra ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanova, vođenje evidencije o potpisanim Sporazumima, Memorandumima i drugim aktima koje Ministarstvo ima zaključeno sa drugim pravnim ili fizičkim licima; provođenje procedura pripreme materijala Ministarstva koji se razmatraju na Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo; vršenje prijema, obrada i otprema ulazne i izlazne pošte Ministarstva; osiguranje optimalnih uvjeta za pohađanje odgojno-obrazovnog procesa za svu djecu/učenike bez diskriminacije po bilo kojem osnovu; izrada i nadzor nad provedbom programa i aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama usmjerenih na zaštitu dječijih prava, inkluziju djece/učenika sa teškoćama i rad sa nadarenim učenicima, dobrobit djece/učenika i prosvjetnih radnika, prevenciju svih oblika nasilja i zaštite učenika, prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja, na sigurnost i zaštitu u školskim zajednicama i unapređenje mentalnog zdravlja djece/učenika i prosvjetnih radnika; učešće u izradi akcionih planova Vlade Kantona Sarajevo iz djelokruga Sektora i Ministarstva, učešće u pripremi zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; učešće u izradi razvojnih planova i dokumenata iz oblasti obrazovanja; provođenje postupka izbora članova upravnih, nadzornih i školskih odbora javnih ustanova; vođenje evidencije o imenovanim članovima upravnih, nadzornih i školskih odbora i direktora ustanova iz nadležnosti Ministarstva; koordinacija pripreme sastanaka u kojima sudjeluje ministar; praćenje procesa EU integracija, planiranje i organizovanje edukacije za pisanje, apliciranje i vođenje EU projekata; pripremanje izvještaja o primjeni ugovora i konvencija; praćenje realizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih organizacija i diseminiranje informacije obrazovnim ustanovama; praćenje politike i zakonodavstva EU iz djelokruga rada Ministarstva; objavljivanje relevantnih međunarodnih ugovora i zakonske regulative EU na web stranici; učešće na konferencijama, seminarima iz oblasti odgoja i obrazovanja; vršenje pripreme strateških dokumenata, analiza, informacija, mišljenja, preporuka, i drugih materijala; koordiniranje pripreme dokumenata i izvještaja koji se redovno dostavljaju Ministarstvu civilnih poslova BiH i drugim organima i institucijama; koordiniranje pripreme i praćenje izvršavanja obaveza vezanih za strateška i ostala dokumenta i planove Vlade i Ministarstva vezano za proces integracija u EU; koordiniranje saradnje i komunikacija s ostalim vladinim resorima za potrebe EU integracija; ostvarivanje redovne saradnje s nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova; ostvarivanje kontinuirane saradnje s predstavnicima ostalih nivoa vlasti; provođenje i promoviranje programa Europske unije i drugih međunarodnih programa u području obrazovanja; pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih, te obavljanje svih poslova neophodnih za njihovo usvajanje i harmonizaciju; vođenje komunikacije između ministarstva i ustanova iz nadležnosti Ministarstva; vršenje nadzora nad radom ustanova iz nadležnosti Ministarstva; unapređenje ljudskih resursa, praćenje i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti kadrovskih poslova i propisa i stručnih i naučnih dostignuća u oblasti upravljanja ljudskim resursima; učešće u pripremi politike i sistemskih rješenja u cilju unapređenja stručnog osposobljavanja uposlenika Ministarstva, pružanje podrške u izradi novih i učešće u reviziji postojećih politika, postupaka, smjernica i radnih uputa u odgovarajućem području ljudskih resursa i pridonošenje razvoju sistema za upravljanje ljudskim resursima, pomaganje u planiranju, organizaciji i vođenju godišnjeg rada zaposlenika i stranaka; pomaganje u osmišljavanju edukacijskih aktivnosti i pridonošenje organizaciji događanja posvećenih učenju i napredovanju; pružanje savjeta i podrške osoblju i rukovodećim službenicima u pitanjima vezanim za ljudske resurse; učešće u pripremi podataka za odgovore na pitanja i inicijative poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva; praćenje primjene propisa koji se odnose na javnost rada Ministarstva, praćenje saradnje s udruženjima i fondacijama, vršenje nadzora nad radom udruženja i fondacija te praćenje stanja u oblasti odgoja i obrazovanja, kontrola izvještaja podnesenih od strane udruženja i fondacija i obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

(2) U okviru Sektora za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova su četiri odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  1. Odjeljenje za nadzor nad radom ustanova kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na oblast: predškolskog, osnovnog, srednjeg i obrazovanja odraslih, postojanje propisanih uslova za rad obrazovnih ustanova; ostvarivanje predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg i obrazovanja odraslih; upotrebu odobrenih nastavnih planova i programa, udžbenika i drugih nastavnih sredstava; upis u obrazovnu ustanovu; vođenje propisane evidencije i dokumentacije; provođenje procedura oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje predškolskih ustanova, upisa u registar, prestanka rada i brisanja iz registra; uspostavljanje i vođenje registra ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; provođenje procedure oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje srednjih škola, upisa u registar, prestanka rada i brisanja iz registra; uvid u opće i pojedinačne akte obrazovne ustanove; opremu obrazovne ustanove; primjenu zakonskih i drugih odredaba koje se odnose na učenike; statusna pitanja učenika; postupak izbora direktora u predškolskim, osnovnim i srednjim ustanovama, statusna pitanja nastavnog osoblja u predškolskim, osnovnim, srednjim ustanovama, vodi evidenciju o imenovanim članovima upravnih, nadzornih i školskih odbora i direktora ustanova iz nadležnosti Ministarstva, davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih srednjih stručnih škola i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove školskih odbora predstavnika Ministarstva; izrada i priprema materijala za vladu Kantona , praćenje rada osnovnih, srednjih škola sa aspekta zakonitosti, saradnju sa nevladinim sektorom koji se bave osnovnim odgojem i obrazovanjem te radom s djecom sa teškoćama u razvoju/inkluzijom, praćenje rada predškolskih, osnovnih i srednjih ustanova sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

  2. Odjeljenje za dobrobit kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za poslove koji se odnose na planiranje i programiranje rada u oblasti: dobrobiti djece/učenika (pozitivno psihofizičko funkcionisanje i razvoj), sigurnosti i zaštite djece/učenika i prosvjetnih radnika, inkluzije djece/učenika sa teškoćama, rada sa nadarenim i talentovanim učenicima kao i ranjivim kategorijama djece/učenika; podrška uključivanju djece/učenika Roma i djece u pokretu (migranti) u obrazovni sistem; praćenje stanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne ustanove; pružanje informativne, savjetodavne i stručne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i praćenje realizacije odgojno-obrazovnog rada i podrške djeci/učenicima iz oblasti: psihofizičkog zdravlja, sigurnosti i zaštite djece/učenika, inkluzije djece sa teškoćama i nadarenim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama; praćenje provedbe ostvarenja i zaštite dječijih prava, prevencije svih oblika nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, prevencije diskriminacije, izrade programa prevencije i zaštite psihofizičkog zdravlja djece/učenika i prosvjetnih radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama; izrada i realizacija strategija i akcionih planova iz oblasti dječijih prava, dobrobiti, sigurnosti i zaštite djece/učenika i prosvjetnih radnika, dostavljanje mišljenja na akte koji se odnose na poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; izrada mjera za unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojne podrške iz oblasti djelokruga Odjeljenja, praćenje i usklađivanje pravne regulative u oblasti dječijih prava, inkluzije, sigurnosti i dobrobiti i usklađivanje sa pravnom regulativom Evropske unije; koordiniranje procesima i dostavljanje uputa i preporuka za unapređenje kvaliteta inkluzije, sigurnosti i dobrobiti djece/učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama; organizovanje stručnog usavršavanja uposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, izrada izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih mišljenja; učestvovanje u izradi programa podrške i razvoja odgojno-obrazovnog procesa, saradnja sa drugim organima uprave, drugim relevantim institucijama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

  3. Odjeljenje za strateško planiranje i saradnju kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose izrađivanje planova i programa za uspostavljanje i razvoj strateških ciljeva, praćenje realizacije usvojenih strateških planova i na osnovu analiza predlaganje izmjena i dopuna utvrđenih strateških ciljeva, pruža stručnu pomoć osnovnim organizacionim jedinicama Ministarstva u praćenju i realizaciji strateških planova i izrade godišnjih planova rada i izvještaja osnovnih organizacionih jedinica, davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih predškolskih, osnovnih i srednjih ustanova i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove upravnih, nadzornih i školskih odbora predstavnika Ministarstva; vodi evidenciju u elektronskom obliku o članovima upravnog i nadzornog odbora Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, predlaganje mjera za unaprijeđenje sistema strateškog planiranja, primjenjivanje i unapređivanje Politike sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO standard, i obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

  4. Odjeljenje za informatizaciju kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i međunarodnih akata iz oblasti obrazovanja; provođenje politike IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) inkluzije u obrazovanju kroz razvoj i implementaciju inovativnih okruženja za učenje i fleksibilne puteve učenja za podizanje općih kompetencija (digitalne vještine, medijska pismenost i dr.) nastavnika i učenika; planira, organizuje i razvija informacione strukture ministarstva, izvještavanje o realizaciji EMIS sistema na centralnom i lokalnom nivou, administriranje centralnih baza podataka; pružanje informatičke podrške za upis učenika u 1. razred srednjih škola; vođenje elektronske baze organizatora obrazovanja odraslih; ana i prati tehnološki razvoj u zemlji i svijetu, predlaže primjenu tehnoloških, razvojno-naučnih istraživačkih projekata, planira uvođenje didaktičkih softvera u sistem obrazovanja; sprovodi statističku obradu podataka i analiza; planira, organizuje i sprovodi razvoj IKT infrastrukture u obrazovnim ustanovama, raspoređuje korištenje informacionih servisa, informatičke opreme i licenciranih softvera; učestvuje u planiranju sredstava u budžetu za sprovođenje određenih aktivnosti i projekata; učestvuje u izradi i predlaganju zakona drugih propisa u vezi sa opisom poslova; kreira edukativne pakete na osnovu procjena potreba; učestvuje u planiranju i izradi programa za edukaciju nastavnog osoblja u oblasti IKT-a; utvrđuje programe primjene informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja u skladu sa reformskim procesima integracije u evropski obrazovni sistem; uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unapređenja procesa informatizacije obrazovanja; uspostavlja i održava sistem diseminacije informacija putem održavanja web stranice Ministarstva sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulativi za sve nivoe odgoja i obrazovanja; praćenje i koordiniranje provođenja projekata vezanih za IKT; obavlja stručni nadzor nad radom EMIS koordinatora u školama; vršenje izrade studija i analitičkih materijala; promoviranje trajno i poduzetničko obrazovanje i slobodan pristup informacijama; koordiniranje međunarodnim i regionalnim projektima EU i IKT-a iz oblasti obrazovanja koji se realiziraju u Kantonu ; planiranje, utvrđivanje i vođenje on-line baze podataka obrazovanja; dostavljanje izvještaja, analiza, informacija, saopćenja nadležnim organima i koordinira dostavu informacija za EUROSTAT; planiranje, programiranje, ostvarivanje, usklađivanje i vođenje evidencije međunarodne saradnje i proučavanje međunarodnog iskustava u oblasti odgoja i obrazovanja o čemu upoznaje ostale sektore Ministarstva, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

Kontakt

Pomoćnik ministra za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova

Hodžić Emil

+387(0)33 562-165

emil.hodzic@mo.ks.gov.ba