Skip to main content

Organizacija

Organizacija

    (1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:
   a) Sektor za saobraćaj i edukaciju; 
   b) Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje;
   c) Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;
   d) Sektor za ekonomske i finansijske poslove i
   e) Sektor za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova.
   (2) U sastavu Sektora za saobraćaj i edukaciju predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica:
   a) Odjeljenje za autoškole i provođenje praktičnog dijela vozačkog ispita i
   b) Odjeljenje za edukaciju, provođenje teorijskog dijela vozačkog ispita i prevenciju u saobraćaju.
   (3) U sastavu Sektora za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: 
   a) Odjeljenje za predškolski odgoj i obrazovanje i
   b) Odjeljenje za osnovni odgoj i obrazovanje. 
   (4) U sastavu Sektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih, predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica:
   a) Odjeljenje za odgoj i obrazovanje u srednjim školama i
   b) Odjeljenje za obrazovanje odraslih.
   (5) U sastavu Sektora za ekonomske i finansijske poslove, predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica:
   a) Odjeljenje za ekonomske i finansijske poslove i
   b) Odjeljenje trezorske jedinice i pomoćnog operativnog trezorskog centra. 
   (6) U sastavu Sektora za strateško upravljanje i nadzor nad radom ustanova, predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica:
   a) Odjeljenje za nadzor nad radom ustanova;
   b) Odjeljenje za dobrobit;
   c) Odjeljenje za strateško planiranje i saradnju i
   d) Odjeljenje za informatizaciju.
   (7) Izvan organizacionih jedinica poslove obavljaju: sekretar Ministarstva, stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima, viši referent – tehnički sekretar, viši referent za administrativno tehničke poslove, viši referent – vozač i pomoćni radnik za prijem i dostavu pošte – kurir.