Skip to main content

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

(1) Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih te provođenje utvrđene politike; organizovanjem obrazovnog procesa na nivou srednjih škola i institucija za obrazovanje odraslih; provođenje procedure oko osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti srednjeg obrazovanja; provođenje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama, donošenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u srednjem stručnom obrazovanju, pripremanje nastavnih planova i programa baziranih na obrazovnim ishodima, uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na nivou srednjih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; priprema zakone i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; uspostavljanje i vođenje registara organizatora obrazovanja odraslih; vođenje registara programa za obrazovanje odraslih te vodi baze podataka o propisanim evidencijama o obrazovanju odraslih; organizovanje i rukovođenje procesom izrade planova obrazovanja odraslih, te rukovođenje izradom programa obrazovanja odraslih na prijedlog organizatora obrazovanja odraslih; utvrđivanje prijedloga pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i Standarda za obrazovanje odraslih; utvrđivanje prijedloga plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i raspisuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola; provođenje procedure oko ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava za nivo srednje škole; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora; dostavljanje izvještaja, analiza, elaborata, informacija, saopćenja nadležnim organima; učestvovanje u postupku imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova; učestvovanje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova; rješavanje pitanja i davanje mišljenja s ciljem osiguranja pravnih tumačenja iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

(2) U okviru Sektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  1. Odjeljenje za opće srednje obrazovanje kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na utvrđivanje prijedloga politike u oblasti općeg srednjeg obrazovanja, te provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou srednjih škola; osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na nivou srednjih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; vršenje istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u srednjem obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje općeg srednjeg obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti srednjeg općeg obrazovanja i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije obrazovnog rada srednjih škola; praćenje rada srednjih škola sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; provođenje procedure oko ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava za nivo srednje škole; provođenje procedure polaganja stručnih ispita za samostalni odgojno-obrazovni rad; praćenje realizacije nastavnih planova i programa srednjeg općeg obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja i učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u srednjem općem obrazovanju i na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; učestvovanje u organizaciji stručnih usavršavanja za zaposlenike srednjeg općeg obrazovanja; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti srednjeg općeg obrazovanja; praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih srednjih škola i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove školskih odbora- predstavnika Ministarstva; davanje stručnih mišljenja o radu s učenicima u srednjem obrazovanju; provođenje aktivnosti na unapređenju srednjeg obrazovanja; obavljanje i drugih poslove iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

  2. Odjeljenje za obrazovanje odraslih kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na utvrđivanje prijedloga politike u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja-dualnog obrazovanja, odnosno obrazovanja odraslih, provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou srednjih stručnih škola i organizatora obrazovanja odraslih; osiguranju uvjeta za kvalitetno obrazovanje zasnovano na ishodima učenja na nivou srednjih stručnih škola utemeljene na savremenim nastavnim planovima i programima; vršenje istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u srednjim stručnim školama i kod organizatora obrazovanja odraslih i predlaganje mjera za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja na osnovu dobivenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, odnosno obrazovanja odraslih i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije odgojno-obrazovnog rada srednjih stručnih škola; provođenje procedura oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje srednjih stručnih škola i organizatora obrazovanja odraslih, upisa u registre, prestanka rada i brisanja iz registra; praćenje rada srednjih stručnih škola sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; praćenje realizacije svih vrsta planova i programa srednjeg stručnog obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u srednjim stručnim školama i kod organizatora obrazovanja odraslih-javnih ustanova i na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; organizaciju stručnih usavršavanja za zaposlenike srednjih stručnih škola i organizatora obrazovanja odraslih; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, odnosno Standarda za obrazovanje odraslih i predlaganje njihovih izmjena; vršenje izrade i provedbu programa neformalnog obrazovanja djece i odraslih; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom koji se bave srednjim stručnim obrazovanjem, davanje stručnih mišljenja o radu s učenicima u srednjem stručnom obrazovanju; provođenje aktivnosti na unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; obavljanje i drugih poslove iz nadležnosti Odjeljenja, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

Kontakt

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Husić Lamija

+387(0)33 562-166

lamija.husic@mo.ks.gov.ba