Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Lamija Husić
  lamija.husic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  POMOĆNIK MINISTRA
  Telefon
  +387(0)33 562-166
  +387(0)33 279-223
  +387(0)33 279-268

  Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih te provodi utvrđenu politiku; organizuje obrazovni proces na nivou srednjih škola i institucija za obrazovanje odraslih; provodi proceduru oko osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti srednjeg obrazovanja; provodi dualno obrazovanje u srednjim stručnim školama, donosi standard zanimanja i standard kvalifikacija u srednjem stručnom obrazovanju, priprema nastavne planove i programe bazirane na obrazovnim ishodima, uspostavlja međunarodnu saradnju u oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou srednjih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; obezbjeđuje uvjete da se svoj djeci- školskim obveznicima omogući uključivanje u obrazovni sistem, kako djeci normalnog psiho-fizičkog razvoja, tako i djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; priprema zakone i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; uspostavlja i vodi registre javnih ustanova i ustanova za srednje obrazovanje te registar organizatora obrazovanja odraslih; vodi registar programa za obrazovanje odraslih te vodi baze podataka o propisanim evidencijama o obrazovanju odraslih; organizuje i rukovodi procesom izrade planova obrazovanja odraslih, te rukovodi izradom programa obrazovanja odraslih na prijedlog organizatora obrazovanja odraslih; utvrđuje prijedloge pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i Standarda za obrazovanje odraslih; utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i raspisuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola; provodi proceduru oko ekvivalencije i nostrifikacije školskih isprava; rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora; dostavlja izvještaje, analize, elaborate, informacije, saopćenja nadležnim organima; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova; učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova; u saradnji sa Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove rješava pitanja i daje mišljenja s ciljem osiguranja pravnih tumačenja iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unaprjeđenja obrazovnog procesa; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

  (2) U okviru Sektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  Odjeljenje za opće srednje obrazovanje kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti općeg srednjeg obrazovanja, provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou srednjih škola; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou srednjih škola zasnovane na savremenim nastavnim planovima i programima; vrši istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u srednjem obrazovanju i predlaganje mjera za unapređenje općeg srednjeg obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti srednjeg općeg obrazovanja i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije obrazovnog rada srednjih škola; provodi procedura oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje srednjih škola, upisa u registar, prestanka rada i brisanja iz registra; praćenje rada srednjih škola sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; praćenje realizacije nastavnih planova i programa srednjeg općeg obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja i učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; praćenje stanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju u srednje opće obrazovanje, pružanje stručne pomoći srednjim školama, nastavnicima i stručnim saradnicima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u srednjem općem obrazovanju i na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; organizaciju stručnih usavršavanja za zaposlenike srednjeg općeg obrazovanja; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti srednjeg općeg obrazovanja; praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i predlaganje njihovih izmjena; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih srednjih škola i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove školskih odbora-predstavnika Ministarstva; u saradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom koji se bave srednjim obrazovanjem i radom s djecom sa teškoćama u razvoju/inkluzijom; učešće u pripremi i realizaciji strategija i akcionih planova obrazovanja djece s teškoćama u razvoju; davanje stručnih mišljenja o radu s učenicima u srednjem obrazovanju; provođenje aktivnosti na unapređenju srednjeg obrazovanja; učešće u radu stalnih i ad hoc komisija te obavljanje i drugih poslove iz nadležnosti Odjeljenja.

  Odjeljenje za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja-dualnog obrazovanja, odnoso obrazovanja odraslih, provođenje utvrđene politike; organizaciju odgojno-obrazovnog procesa na nivou srednjih stručnih škola i organizatiora obrazovanja odraslih; obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje zasnovano na ishodima učenja na nivou srednjih stručnih škola utemeljne na savremenim nastavnim planovima i programima; vrši istraživanja o određenim problemima koji se pojavljuju u srednjim stručnim školama i kod organizatora obrazovanja odraslih i predlaganje mjera za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata; utvrđivanje prijedloga politika u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja obrazovanja, odnosno obrazovanja odraslih i provođenje istih u praksi; koordiniranje organizacije odgojno-obrazovnog rada srednjih stručnih škola; provodi procedura oko utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje srednjih stručnih škola i organizatora obrazovanja odraslih, upisa u registre, prestanka rada i brisanja iz registra; praćenje rada srednjih stručnih škola sa aspekta zakonitosti, materijalnih i kadrovskih uvjeta i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje; praćenje realizacije svih vrsta planova i programa srednjeg stručnog obrazovanja, predlaganje njihovih izmjena i usavršavanja te učešće u njihovom kreiranju i izradi; predlaganje mjera za unapređenje rada i ostvarivanje boljih rezultata u učenju; praćenje stanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju u srednje stručno obrazvanje, pružanje stručne pomoći srednjim stručnim školama, nastavnicima i stručnim saradnicima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja; istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u srednjim stručnim školama i kod organizatora obrazovanja odraslih-javnih ustanova i na osnovu iskazanih potreba, akreditiranje edukacija i sačinjavanje kataloga akreditovanih stručnih usavršavanja; organizaciju stručnih usavršavanja za zaposlenike srednjih sručnih škola i organizatora obrazovanja odraslih; praćenje propisa i predlaganje osnova za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih propisa iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja praćenje primjene Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, odnosno Standarda za obrazovanje odraslih i predlaganje njihovih izmjena; izrada analiza, izvještaja, elaborata, informacija i saopćenja; davanje mišljenje o kandidatima za imenovanje direktora javnih srednjih stručnih škola i mišljenja o njihovom razrješenju; davanje mišljenja o kandidatima za članove školskih odbora predstavnika Ministarstva; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom koji se bave srednjim stručnim obrazovanjem, obrazovanjem odraslih i radom s djecom sa teškoćama u razvoju/inkluzijom; učešće u pripremi i realizaciji strategija i akcionih planova obrazovanja djece s teškoćama u razvoju; davanje stručnih mišljenja o radu s učenicima u srednjem stručnom obrazovanju; provođenje aktivnosti na unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; učešće u radu stalnih i ad hoc komisija te obavljanje i drugih poslove iz nadležnosti Odjeljenja.