Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 91
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 21/09, PDF icon 33/21, PDF icon 31/22 05.08.2022
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 15.02.2022
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21 15.02.2022
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19 15.02.2022
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 89/17, PDF icon 8/17, PDF icon 9/18 15.02.2022
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19 15.02.2022
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17, PDF icon 30/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 14.02.2022
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15, PDF icon 40/20 14.02.2022
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 30/19, PDF icon 33/21 14.02.2022
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/22, PDF icon 40/22 10.10.2022
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/22 06.10.2022
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/19 15.02.2022
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11, PDF icon 30/11, PDF icon 23/15, PDF icon 26/17 15.02.2022
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/20 14.02.2022
Tumačenje Kolektivnog ugovora
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Autentično tumačenje člana 72. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 72, stav (3) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 76. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 76, stav (1) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 18. stav (2) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 18, stav (2) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 78. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 78, stav (3) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 65. stav (1) tačka e) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 65, stav (1) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 114. stav (2) tačka 6 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 114, stav (2) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 65. stav (6) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 65, stav (6) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 66. stav (4) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 66, stav (4) 24.11.2022
Autentično tumačenje člana 71. st. (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon član 71, stavovi (1) i (2) 24.11.2022
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/22, PDF icon 24/22, PDF icon 47/22 01.12.2022
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/16, PDF icon 12/21, PDF icon 20/22 20.05.2022
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/18, PDF icon 9/22, PDF icon 20/22 20.05.2022
Odluka o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/17 15.02.2022
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/21 15.02.2022
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17, PDF icon 19/19 15.02.2022
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/21 15.02.2022