Propisi ministarstva

Ukupno 1 - 20 od 122
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 , 21/09 , 33/21 , 31/22
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11 , 36/15 , 11/19
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 6/06 , 75/06 , 44/07 , 84/09 , 48/10 , 18/13 , 89/17 , 8/17 , 9/18
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 , 45/19
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/19 , 34/20 , 33/21
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 , 40/20
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 , 33/17 , 30/19 , 34/20 , 33/21
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 , 30/19 , 33/21
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/11 , 30/11 , 23/15 , 26/17
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/20
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/23 , 36/23 , 40/23
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 , 9/22 , 20/22 , 23/23
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/21 , 16/23
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove Djeca Sarajeva, čija konačna imenovanja vrši vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11 , 14/23
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 , 14/23
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 , 14/23
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/16 , 12/21 , 20/22
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 , 19/19