Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

  Ezudin Kurtović
  ezudin.kurtovic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  POMOĆNIK MINISTRA
  Telefon
  +387(0)33 279-215

  Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i međunarodnih akata iz oblasti obrazovanja; provođenje politike IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) inkluzije u obrazovanju kroz razvoj i implementaciju inovativnih okruženja za učenje i fleksibilne puteve učenja za podizanje općih kompetencija (digitalne vještine, medijska pismenost i dr.) nastavnika i učenika; planira, organizuje i razvija informacione strukture ministarstva, izvještava o realizaciji EMIS sistema na centralnom i lokalnom nivou, administrira centralnu bazu podataka; pruža informatičku podršku za upis učenika u 1. razred srednjih škola;vodi elektronsku bazu organizatora obrazovanja odraslih; analizira i prati tehnološki razvoj u zemlji i svijetu, predlaže primjenu tehnoloških, razvojno-naučnih istraživačkih projekata, planira uvođenje didaktičkih softvera u sistem obrazovanja; sprovodi statističku obradu podataka i analiza; planira, organizuje i sprovodi razvoj IKT infrastrukture u obrazovnim ustanovama, raspoređuje korištenje informacionih servisa, informatičke opreme i licenciranih softvera; učestvuje u planiranju sredstava u budžetu za sprovođenje određenih aktivnosti i projekata; učestvuje u izradi i predlaganju zakona drugih propisa u vezi sa opisom poslova; kreira edukativne pakete na osnovu procjena potreba; učestvuje u planiranju i izradi programa za edukaciju nastavnog osoblja u oblasti IKT-a; utvrđuje programe primjene informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja u skladu sa reformskim procesima integracije u evropski obrazovni sistem; uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unapređenja procesa informatizacije obrazovanja; uspostavlja i održava sistem diseminacije informacija putem održavanja web stranice Ministarstva; sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulativi za sve nivoe odgoja i obrazovanja; prati i koordinira provođenje projekata vezanih za IKT; obavlja stručni nadzor nad radom Emis koordinatora u školama; vrši izradu studija i analitičkih materijala; promovira permanento i poduzetničko obrazovanje i slobodan pristup informacijama; koordinira međunarodnim i regionalnim projektima EU i IKT-a iz oblasti obrazovanja koji se realiziraju u Kantonu Sarajevo; planira, utvrđuje i vodi on-line baze podataka obrazovanja; dostavlja izvještaje, analize, informacije, saopćenja nadležnim organima i koordinira dostavu informacija za EUROSTAT; planira, programira, ostvaruje, usklađuje i vodi evidenciju međunarodne saradnje i proučava međunarodna iskustava u oblasti odgoja i obrazovanja o čemu upoznaje ostale sektore Ministarstva; komunicira sa međunarodnim organizacijama ostvarujući kontinuiranu saradnju sa predstavnicima saradnje i donatorima; pruža stručnu podršku aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim, državnim, kantonalnim organizacijama, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji kroz koordinaciju poslova iz djelokruga rada Ministarstva koji se odnose na saradnju, pripremu i pregovore za članstvo Bosne i Hercegovinje u EU, te poslove u vezi sa korištenjem sredstava iz pretpristupnog programa (IPA); obezbjeđuje neophodne podatake tokom faze programiranja za IPA fondove, u skladu sa programskim dokumentima; vrši poslove za sprovođenje projekata u okviru operativne strukture komponenti IPA; prati procese EU integracija, planira i organizuje edukacije za pisanje, apliciranje i vođenje EU projekata; priprema izvještaje o primjeni ugovora i konvencija; prati realizaciju projekata finansiranih sredstvima međunarodnih organizacija i diseminira informacije obrazovnim ustanovama; prati politiku i zakonodavstvo EU iz djelokruga rada Ministarstva; objavljuje relevantne međunarodne ugovore i zakonsku regulativu EU na web stranici; učestvuje na konferencijama, seminarima iz oblasti obrazovanja; vrši pripremu strateških dokumenata, analiza, informacija, mišljenja, preporuka, i drugih informaciono-dokumentacionih materijala; koordinaciju pripreme dokumenata i izvještaja koji se redovno dostavljaju Ministarstvu civilnih poslova; koordinaciju pripreme i praćenje izvršavanja obaveza vezano za strateška i ostala dokumenta i planove Vlade i Ministarstva vezano za proces integracije u EU; koordinira saradnju i komuniciranje sa ostalim vladinim resorima za potrebe EU integracija; ostvaruje redovnu saradnju sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova; ostvaruje kontinuiranu saradnju sa predstavnicima ostalih nivoa vlasti; provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora; priprema zakone i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih, te obavlje sve poslove neophodne za njihovo usvajanje i harmonizaciju; nosilac je aktivnosti oko pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti odgoja i obrazovanja; priprema odgovore i mišljenja u postupku za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz nadležnosti Ministarstva; priprema mišljenja zakonodavno-pravnoj komisiji o autentičnom tumačenju propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; priprema prijedlog saglasnosti na Pravila i druga akta koja donose odgojno-obrazovne ustanove; rješava u drugom stepenu po žalbama na rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove; priprema odgovore Sudu po tužbama u upravnim sporovima, te odgovore pravobraniocu, tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva; priprema odluke, rješenja, zaključke, sporazume, ugovore, memorandume i druge pojedinačne pravne akte iz nadležnosti Ministarstva; pruža stručnu pomoć kod primjene zakona i drugih propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja; nosilac je aktivnosti oko pripreme materijala za Vladu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova i postupak imenovanja i razrješenja članova školskih i nadzornih odbora javnih ustanova; prikuplja i obrađuje zahtjeve korisnika u vezi sa prijavom/odjavom na obavezno zdravstveno osiguranje učenika koji nisu osigurani po drugom osnovu; koordinira sa korisnicima zdravstvenog osiguranja koji su osigurani putem Ministarstva a u vezi sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za obavezno zdravstveno osiguranje; priprema obavještenja, uputstva, podzakonske akte u vezi sa realizacijom obaveznog zdravstvenog osiguranja učenika; priprema rješenja o prijavi/odjavi na obavezno zdravstveno osiguranje učenika; priprema obrazac JS3120-Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima; vrši prijavu/odjavu Poreznoj upravi FBiH učenika koji su osigurani putem Ministarstva; vodi evidenciju učenika koji ostvaruju zdravstveno osiguranje putem Ministarstva; mjesečno dostavlja nadležnom sektoru za finansije spisak osiguranih učenika na osnovu koga je potrebno izvršitu uplatu zdravstvenog osiguranja; priprema prijedloge sporazuma, ugovora, aneksa sporazuma/ugovora u vezi sa finansiranjem/sufinansiranjem izgradnje ili rekonstrukcije objekata ustanova iz nadležnosti Ministarstva;pribavlja mišljenje PravobranilaštvaKantona Sarajevo o ugovorima/sporazumima u vezi sa finansiranjem/ sufinansiranjem izgradnje ili rekonstrukcije objekata ustanova iz nadležnosti Ministarstva; učestvuje u izradi ugovora o finansiranju/sufinansiranju nabavke opreme za potrebe ustanova iz nadležnosti Ministarstva;

  (2) U okviru Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  a) Odjeljenje za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i međunarodnih akata iz oblasti obrazovanja; provodi politiku IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) inkluzije u obrazovanju kroz razvoj i implementaciju inovativnih okruženja za učenje i fleksibilne puteve učenja za podizanje općih kompetencija (digitalne vještine, medijska pismenost i dr.) nastavnika i učenika; planira, organizuje i razvija informacione strukture ministarstva, izvještava o realizaciji EMIS sistema na centralnom i lokalnom nivou, administrira centralnu bazu podataka, analizira i prati tehnološki razvoj u zemlji i svijetu, predlaže primjenu tehnoloških, razvojno-naučnih istraživačkih projekata, planira uvođenje didaktičkih softvera u sistem obrazovanja; sprovodi statističku obradu podataka i analiza; planira, organizuje i sprovodi razvoj IKT infrastrukture u obrazovnim ustanovama, raspoređuje korištenje informacionih servisa, informatičke opreme i licenciranih softvera; učestvuje u planiranju sredstava u budžetu za sprovođenje određenih aktivnosti i projekata; učestvuje u izradi i predlaganju zakona drugih propisa u vezi sa opisom poslova; kreira edukativne pakete na osnovu procjena potreba; učestvuje u planiranju i izradi programa za edukaciju nastavnog osoblja u oblasti IKT-a; utvrđuje programe primjene informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja u skladu sa reformskim procesima integracije u evropski obrazovni sistem; uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unapređenja procesa informatizacije obrazovanja; uspostavlja i održava sistem diseminacije informacija putem održavanja web stranice Ministarstva; sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulativi za sve nivoe odgoja i obrazovanja; prati i koordinira provođenje projekata vezanih za IKT; obavlja stručni nadzor nad radom Emis koordinatora u školama; vrši izradu studija i analitičkih materijala; promovira permanento i poduzetničko obrazovanje i slobodan pristup informacijama; koordinira međunarodnim i regionalnim projektima EU i IKT-a iz oblasti obrazovanja koji se realiziraju u Kantonu Sarajevo; planira, utvrđuje i vodi on-line baze podataka obrazovanja; dostavlja izvještaje, analize, informacije, saopćenja nadležnim organima i koordinira dostavu informacija za EUROSTAT; planira, programira, ostvaruje, usklađuje i vodi evidenciju međunarodne saradnje i proučava međunarodna iskustava u oblasti odgoja i obrazovanja o čemu upoznaje ostale sektore Ministarstva; komunicira sa međunarodnim organizacijama ostvarujući kontinuiranu saradnju sa predstavnicima saradnje i donatorima; pruža stručnu podršku aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim, državnim, kantonalnim organizacijama, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji kroz koordinaciju poslova iz djelokruga rada Ministarstva koji se odnose na saradnju, pripremu i pregovore za članstvo Bosne i Hercegovinje u EU, te poslove u vezi sa korištenjem sredstava iz pretpristupnog programa (IPA); obezbjeđuje neophodne podatake tokom faze programiranja za IPA fondova, u skladu sa programskim dokumentima; vrši poslove za sprovođenje projekata u okviru operativne strukture komponenti IPA; prati procese EU integracija, planira i organizuje edukacije za pisanje, apliciranje i vođenje EU projekata; priprema izvještaje o primjeni ugovora i konvencija; prati realizaciju projekata finansiranih sredstvima međunarodnih organizacija i diseminira informacije obrazovnim ustanovama; prati politiku i zakonodavstvo EU iz djelokruga rada Ministarstva; objavljuje relevantne međunarodne ugovore i zakonsku regulativu EU na web stranici; učestvuje na konferencijama, seminarima iz oblasti obrazovanja; vrši pripremu strateških dokumenata, analiza, informacija, mišljenja, preporuka, i drugih informaciono-dokumentacionih materijala; koordinaciju pripreme dokumenata i izvještaja koji se redovno dostavljaju Ministarstvu civilnih poslova; koordinaciju pripreme i praćenje izvršavanja obaveza vezano za strateška i ostala dokumenta i planove Vlade i Ministarstva vezano za proces integracije u EU; koordinira saradnju i komuniciranje sa ostalim vladinim resorima za potrebe EU integracija; ostvaruje redovnu saradnju sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova; ostvaruje kontinuiranu saradnju sa predstavnicima ostalih nivoa vlasti; provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.

  b) Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: pripremu zakona i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih te obavlje sve poslove neophodne za njihovo usvajanje i harmonizaciju; nosilac je aktivnosti oko pripreme i stručne obrade materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru osnivanja, rada i prestanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti odgoja i obrazovanja; priprema odgovore i mišljenja u postupku za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz nedležnosti Ministarstva; priprema mišljenja zakonodavno-pravnoj komisiji o autentičnom tumačenju propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; priprema prijedlog saglasnost na Pravila i druga akta koja donose odgojno-obrazovne ustanove; rješava u drugom stepenu po žalbama na rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove; priprema odgovore Sudu po tužbama u upravnim sporovima te odgovore pravobraniocu, tužilaštvu i sudu u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva; priprema odluke, rješenja, zaključke, sporazume, ugovore, memorandume i druge pojedinačne pravne akte iz nadležnosti Ministarstva; pruža stručnu pomoć kod primjene zakona i drugih propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja; nosilac je aktivnosti oko pripreme materijala za Vladu Kantona Sarajevo, a koji se odnose na proceduru imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova i postupak imenovanja i razrješenja članova školskih i nadzornih odbora javnih ustanova; prikuplja i obrađuje zahtjeve korisnika u vezi sa prijavom/odjavom na obavezno zdravstveno osiguranje učenika koji nisu osigurani po drugom osnovu; koordinira sa korisnicima zdravstvenog osiguranja koji su osigurani putem Ministarstva, a u vezi sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za obavezno zdravstveno osiguranje; priprema obavještenja, uputstva, podzakonske akte u vezi sa realizacijom obaveznog zdravstvenog osiguranja učenika; priprema rješenja o prijavi/odjavi na obavezno zdravstveno osiguranje učenika; priprema obrazac JS3120-Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima; vrši prijavu/odjavu Poreznoj upravi FBiH učenika koji su osigurani putem Ministarstva; vodi evidenciju učenika koji ostvaruju zdravstveno osiguranje putem Ministarstva; mjesečno dostavlja Sektoru za ekonomske poslove spisak osiguranih učenika na osnovu koga je potrebno izvršitu uplatu zdravstvenog osiguranja; priprema prijedloge sporazuma, ugovora; Aneksa sporazuma/ ugovora u vezi sa finansiranjem/sufinansiranjem izgradnje ili rekonstrukcije objekata ustanova iz nadležnosti Ministarstva; pribavlja mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo o ugovorima/sporazumima u vezi sa finansiranjem/sufinansiranjem izgradnje ili rekonstrukcije objekata ustanova iz nadležnosti Ministarstva; učestvuje u izradi ugovora o finansiranju/sufinansiranju nabavke opreme za potrebe ustanova iz nadležnosti Ministarstva; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.