O ministarstvu

  Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
  mo@mo.ks.gov.ba
  Telefon
  +387(0)33 562-128
  Naida Hota-Muminović
  ministar@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  MINISTRICA
  Telefon
  +387(0)33 562-129
  +387(0)33 562-128
  Abid Fejzić
  abid.fejzic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  SEKRETAR MINISTARSTVA
  Telefon
  +387(0)33 562-126

  Službene novine Kantona Sarajevo, broj 50/20 [17.12.2020.]

  Na osnovu člana 18. tačka b) i člana 30. stav (2) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo," br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13, 31/17) i člana 46., a u vezi sa članom 73. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skupština Kantona Sarajevo na XII Hitnoj sjednici održanoj dana 17.12.2020. godine, donijela je

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO 
  (IZVOD)

  Član 1. 
  (Izmjene člana 6.) 
   

  a) U Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17), u članu 6. tačka b) se briše.

  b) Tačka c) mijenja se i glasi:" Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša'1.

  c) Tačka i) mijenja se i glasi:"Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade."

  d) Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje."

  e) Dosadašnje tačke j) do l) postaju tačke k) do m).

  Član 4. 
  (Izmjena naziva člana 15.) 
  Član 15. mijenja se i glasi:

  "Član 15.

  (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

  Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih.

  Član 5. 
  (Osnivanje Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

  Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

  "Član 15a.

  "(Ministarstvo za odgoj i obrazovanje)

  Ministarstvo za odgoj i obrazovanje vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

  Član 6. 
  (Početak rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje) 
   

  1. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša počinje s radom danom imenovanja ministra.

  2. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade počinje s radom danom imenovanja ministra.

  3. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje počinje s radom danom imenovanja ministra.

  Član 7. 
  (Prestanak s radom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade) 
   

  (1) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

  (2) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.

  (3) Danom imenovanja ministara iz čana 6. ovog zakona prestaje s radom Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.

  Član 8. 
  (Rok za imenovanje ministara) 
   

  Ministri iz člana 6. ovog zakona imenovat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  Član 10. 
  (Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade 
   

  Danom početka rada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, kao i rukovodioca, državne službenike i namještenike Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

  Član 13. 
  (Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje) 
   

  U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za odgoj i obrazovanje, ministar za odgoj i obrazovanje dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

  Član 14. 
  (Stupanje na snagu) 
   

  Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
   

  Broj 01-02-50253/20 
  17. decembra 2020. godine 
  Sarajevo

  Predsjedavajući 
  Skupštine Kantona Sarajevo 
  Elvedin Okerić , s. r.

  (1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

  Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje;

  Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;

  Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove;

  Sektor za saobraćaj i edukaciju;

  Sektor za ekonomske poslove.

  (2) U sastavu Sektora za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za predškolski odgoj i obrazovanje i Odjeljenje za osnovni odgoj i obrazovanje.

  (3) U sastavu Sektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za opće srednje obrazovanje i Odjeljenje za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

  (4) U sastavu Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije te Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa;

  (5) U sastavu Sektora za ekonomske poslove predviđeno je da se obavljaju poslovi unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje za finansije i računovodstvo i Odjeljenja za javne nabavke.

  (4) Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, višeg referenta -tehničkog sekretara, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i višeg referenta - VKV-vozača i pomoćnog radnika za prijem i dostavu pošte – kurir.

  • Anis Krivić
   Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021
   Stranka: SBB
  • Zineta Bogunić
   Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020
   Stranka: NIP
  • Elvir Kazazović 
   Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018
   Stranka: SDA
  • Elvir Kazazović 
   Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018
   Stranka: SDA
  • Damir Marjanović 
   Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 08.10.2013
   Stranka: Nezavisni
  • Fahrudin Oručević 
   Period trajanja mandata: 29.02.2012 do 21.11.2012
   Stranka: SDP
  • Emir Suljagić 
   Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 29.02.2012
   Stranka: SDP
  • Safet Kešo 
   Period trajanja mandata:12.01.2009 do 13.01.2011
   Stranka: SDA
  • Safet Kešo 
   Period trajanja mandata: 15.02.2007 do 12.01.2009
   Stranka: SDA
  • Emir Turkušić 
   Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007
   Stranka: SBiH
  • Esma Hadžagić 
   Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003
   Stranka: SBiH
  • Safet Halilović 
   Period trajanja mandata:
   19.12.1998 do 15.02.2001
   Stranka: SBiH
  • Malik Kulenović 
   Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998
   Stranka: SDA