Drugi javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Drugi javni poziv
za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu
dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“
Pravo učešća na drugom javnom pozivu imaju kandidati dobitnici priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji u:
- studijskoj 2018./2019. godini, nakon provedene konkursne procedure, prvi put upisuju odnosno stiču pravo upisa prve godine III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
- studijskoj 2018./2019. godini prvi put upisuju drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.
Uslovi za dodjelu sredstava
Kandidat koji aplicira za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu mora ispunjavati sljedeće uslove odnosno da je:
- državljanin Bosne i Hercegovine;
- dobitnik priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“;
- u studijskoj 2018./2019. godini prvi put upisao prvu godinu III ciklusa studija odnosno da je kandidat stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija nakon provedene konkursne procedure na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
- u studijskoj 2018./2019. godini prvi put upisuje drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
- da nije ostvario pravo na sufinansiranje III ciklusa studija po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji je objavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade dana 23.10.2018. godine.
Prijavu na Javni poziv kandidati podnose na prijavnom obrascu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (Obrazac 1-18 ZZ-MONM). Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba ili na protokolu Kantona Sarajevo.
Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
a) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci; original ili ovjerena fotokopija od strane nadležne općinske službe);
b) Dokaz da je kandidat dobitnik priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“;
c) Uvjerenje/potvrda fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu da je kandidat u studijskoj 2018./2019. godini prvi put upisao prvu godinu III ciklusa studija odnosno da je kandidat stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija u studijskoj 2018./2019. godini nakon provedene konkursne procedure na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
d) Uvjerenje/potvrda fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu da kandidat u studijskoj 2018./2019. godini prvi put upisuje drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
e) Dokaz da kandidat nije ostvario pravo na sufinansiranje III ciklusa studija po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji je objavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade dana 23.10.2018. godine (po službenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo).
Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Nakon okončanja roka za predaju prijava, Komisija koju imenuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrdit će i objaviti preliminarnu listu dobitnika sredstava na web stranici Ministarstva.
Kandidat može podnijeti pisani prigovor ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na preliminarnu listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na web stranici Ministarstva. Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Nakon donošenja odluke/a po prigovoru/ima, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava na web stranici Ministarstva, sa naznačenim iznosom sredstava za svakog kandidata.
Kandidatima, koji ostvare pravo na sufinansiranje troškova III ciklusa studija, uplata će se izvršiti putem fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu kojima će Ministarstvo doznačiti potrebna sredstva u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog kandidata. Obaveze fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Drugi javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na
Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“
(Ne otvaraj - otvara Komisija)“
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Kontakt osoba: Adisa Hota – 033/562-186
M I N I S T A R
Prof. dr. Elvir Kazazović

Vrsta
Javni oglasi
Prilog