Informacija o dopunama odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-1380-1/15 od 28.01.2015. godine

Vlada Kantona Sarajevo je na 87. sjedinici održanoj dana 28.01.2015. godine donijela odluku o dopunama odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-1380-1/15 od 28.01.2015. godine.
Prilog 1: Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-1380-1/15 od 28.01.2015. godine
Vlada Kantona Sarajevo je odluku broj: 02-05-1380-1/15 od 28.01.2015. godine donijela na osnovu odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2269/14 od 04.06.2014. godine kojom se utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.
Napomena: Asocijacija studenata Stomatološkog fakulteta u Sarajevu podržala je inicijativu za povećanjem cijene školarine za samofinansirajuće studente na pomenutoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu.
Prilog 2: Dopis Asocijacije studenata Stomatološkog fakulteta u Sarajevu broj: 623/14 od 07.07.2014. godine
Istovremeno, Vlada Kantona Sarajevo je na istoj sjednici, razmatrajući prijedlog odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2517-1/14 od 25.06.2014. godine, donijela odluku broj: 02-05-1380-2/15 od 28.01.2015. godine.
Prilog 3: Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-1380-2/15 od 28.01.2015. godine
Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:42/13-Prečišćeni tekst) u članu 130. propisuje:
(1) Na prijedlog senata visokoškolske ustanove kao javne ustanove, Vlada utvrđuje školarinu kao vrstu participacije troškova studija koju su obavezni plaćati studenti u visokoškolskim ustanovama kao javnim ustanovama.
(2) Školarina iz stava (1) ovog člana može da se odredi u različitoj visini za organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove i u okviru njih, za različite studijske programe, zavisno od troškova njihove realizacije.