J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU DOKUMENATA KURIKULUMA

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11) te u skladu sa čl. 24., 28. i 89. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17) i članom 136. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, d o n o s i
J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU
DOKUMENATA KURIKULUMA
Kandidati se mogu prijaviti za izradu dokumenata kurikuluma iz sljedećih oblasti:
1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost - 2 člana (obavezno jedan član - razredna nastava);
2. Engleski jezik - 1 član;
3. Njemački jezik - 1 član;
4. Matematika - 2 člana (obavezno jedan član - razredna nastava);
5. Informatika - 1 član;
6. Priroda, Biologija -1 član;
7. Fizika- 1 član;
8. Hemija i Kultura življenja- 1 član;
9. Geografija, Društvo - 1 član;
10. Historija - 1 član;
11. Muzička kultura - 1 član;
12. Likovna kultura - 1 član;
13. Sport/TiZO - 1 član;
14. Pedagog / pedagog-psiholog- 1 član.

Vrsta
Javni oglasi