Javni konkurs za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola "ŠIP", čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, na mandatni period od četiri godine