JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Broj: 11/04-05-37812/18
Sarajevo, 19. 11. 2018. godine
Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17 i 33/17), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
I
U Školski odbor osnovnih škola kao javnih ustanova, biraju se:
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) 1 član
Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi 1 član
Predstavnik roditelja/staratelja učenika 1 član
Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole 1 član
II
Na osnovu ovog Javnog konkursa izvršit će se izbor i imenovanje predsjednika i članova na upražnjene pozicije u školskim odborima u slijedećim osnovnim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo:
Red. br.
Naziv škole
Upražnjene pozicije u školskom odboru
1.
Javna ustanova Osnovna škola “Čengić-Vila I”
Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole – 1 član
2.
Javna ustanova Osnovna škola “Grbavica I”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
3.
Javna ustanova Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”
Predstavnik roditelja/staratelja učenika – 1 član
4.
Javna ustanova Osnovna škola “Alija Nametak”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
5.
Javna ustanova Osnovna škola “Aneks”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi – 1 član
Predstavnik roditelja/staratelja učenika – 1 član
6.
Javna ustanova Osnovna škola “Pofalići”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
7.
Javna ustanova Osnovna škola “Kovačići”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
8.
Javna ustanova Osnovna škola “Avdo Smailović”
Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole – 1 član
9.
Javna ustanova Osnovna škola “Edhem Mulabdić”
Predstavnik nastavnika/stručnih saradnika škole – 1 član
10.
Javna ustanova Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
11.
Javna ustanova Osnovna škola “Malta”
Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi – 1 član
12.
Javna ustanova Osnovna škola “Fatima Gunić”
Predstavnik roditelja/staratelja učenika – 1 član
13.
Javna ustanova Osnovna škola “Podlugovi”
Predstavnik Ministarstva (predsjednik) – 1 član
III
OPIS POZICIJA:
Školski odbor: osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole i brine se o zakonitom radu škole i njenih organa. Nadležnosti u donošenju akata škole su: donošenje programa rada i izvještaja koji se podnose osnivaču, donošenje pravila škole, donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću godinu i usvajanje izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada na kraju prvog polugodišta, donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna, donošenje plana kadrovskih potreba za naredni petogodišnji period, donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata u skladu sa zakonom, donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču. Školski odbor je nadležan za rješavanje u prvom stepenu o: imenovanju i razrješenju direktora kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora osnovne škole, imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti, korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima, žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju odgojno-disciplinske mjere iz člana 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora osnovne škole.
Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu po žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika.
Školski odbor obavlja i sljedeće: usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora, razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem i vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima i pravilima osnovne škole.
IV
Za predsjednika i člana školskog odbora u javnoj ustanovi može biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete:
a) da je stariji od 18 godina;
b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije
c) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
d) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u školskom odboru javne ustanove;
e) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04 ).
Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se nominuje/imenuje za poziciju predsjednika i člana školskih odbora javne ustanove treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:
a) Za predsjednika i člana-predstavnika općine u školskom odboru:
1) da posjeduje najmanje VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija po bolonjskom
visokoobrazovnom procesu i najmanje pet godina radnog staža u struci,
2) da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u čiji školski ili nadzorni odbor se
kandidira,
3) da nije direktor, niti pomoćnik direktora osnovne ili srednje škole,
4) da nije zaposlenik osnovne škole u čiji se školski ili nadzorni odbor kandidira,
5) da nije roditelj, niti staratelj učenika korisnika usluga škole u čiji se školski ili nadzorni odbor kandidira i
6) da nije član više od jednog upravnog, školskog ili nadzornog odbora.
b) Za člana školskog odbora - predstavnika zaposlenika:
1) da posjeduje diplomu najmanje VI stepena stručne spreme i najmanje pet godina radnog staža u struci,
2) da nije pomoćnik direktora osnovne ili srednje škole,
3) da nije roditelj, niti staratelj učenika korisnika usluga škole u čiji se školski ili nadzorni odbor kandidira
4) da ima status zaposlenika u javnoj ustanovi u smislu važećih propisa o radu i
5) da nije član više od jednog upravnog, školskog ili nadzornog odbora.
c) Za člana školskog odbora-predstavnika roditelja:
1) da posjeduje diplomu najmanje IV stepena srednje spreme
2) da nije direktor ili pomoćnik direktora osnovne ili srednje škole,
3) da nije zaposlenik osnovne škole u čiji se školski ili nadzorni odbor kandidira,
4) da ima status roditelja ili staratelja djece korisnika usluga osnovne škole i
5) da nije član više od jednog upravnog, školskog ili nadzornog odbora.
Za članove školskog odbora-predstavnike roditelja i zaposlenika bira se i imenuje kandidat koji uz ispunjenje ostalih uvjeta posjeduje najviši stepen školske spreme u odnosu na uvjete propisane ovom odlukom.
V
Predsjednika i članove školskog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo.
Za Vladu Kantona Sarajevo, obavezujući su prijedlozi za imenovanje predstavnika roditelja i nastavnika/stručnih saradnika škole, koje u skladu sa važećim propisima izaberu nadležne strukture.
Mandat predsjednika i članova školskih odbora, imenovanih po ovom Javnom konkursu će trajati do okončanja četverogodišnjeg mandata predsjednika i članova školskih odbora imenovanih od strane Vlade Kantona Sarajevo, po osnovnom Javnom konkursu.
VI
Prijavljivanje se vrši putem prijavnog obrasca, koji se može preuzeti u šalter-sali Kantona Sarajevo (Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Sarajevo) ili na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba).
Na istim mjestima se može preuzeti obrazac Izjava o ispunjavaju uvjeta (dokaz tačke 5.) i obrazac za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa.
Prijavu sa cjelokupnom traženom dokumentacijom kandidat treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu Ministarstva ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na javni konkurs za Školski odbor JU ''_________________________''- ne otvaraj – otvara Komisija».
( Upisati naziv ustanove)
Uz prijavni obrazac, kandidat treba priložiti:
1. biografiju,
2. univerzitetsku diplomu;
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
4. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci (potpisanu i ovjernu od strane poslodavca);
5. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje slijedeće:
da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 16/02, 14/03 i 12/04),
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, predhodne tri godine od dana objavljivanja Javnog konkursa,
da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u čiji se školski odbor kandiduje,
da nije direktor odnosno pomoćnik direktora osnovne ili srednje škole,
da nije član više od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.).
6. obrazac izjave za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa.
Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležne općinske službe.
Dokumentacija dostavljena na Javni konkurs se ne vraća.
Komisija zadržava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom Izjavom zatraži naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana traženja dokaza iste ne dostavi smatrat će se da nije dostavio potpunu dokumentaciju.
Konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu i „Službenim novinama Federacije BiH“.
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Predsjednik i članovi školskog odbora će svoje dužnosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi i bez bilo kojeg vida nadoknade.
Napomena: Tekst Javnog konkursa je dostupan i na web stranici: www.mon.ks.gov.ba.
Procedura obrade aplikacija i objedinjavanja prijedloga provest će se u skladu sa članom 13. Pravilnika.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.
Nakon provođenja procedure kandidati koje Komisija za izbor, bude smatrala najuspješnijim bit će predloženi za imenovanje Vladi Kantona Sarajevo.
Komisiju za izbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, posebnim rješenjem.

Vrsta
Javni oglasi