Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar

Broj: 11/05-38-21925-1/18
Sarajevo, 15.05.2018. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA
UPRAVNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO
Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo vrši se za sljedeću poziciju:
a) član Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo – predstavnik Univerziteta u Sarajevu.
Člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.
Za člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.
Opći uslovi:
a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je kandidat stariji od 18 godina;
c) da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) da kandidat nema poslovnu saradnju sa JU Studentski centar Sarajevo i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa kandidata;
e) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
f) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
g) da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03, 12/04 ).
Posebni uslovi:
a) da kandidat posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome;
b) da kandidat nema privatni finansijski interes u JU Studentski centar Sarajevo u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
c) da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.);
d) da kandidat nije direktor JU Studentski centar Sarajevo;
e) da kandidat ima zasnovan radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu;
f) kandidat za člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo ne može biti biran više od dva puta uzastopno.
Prava i obaveze člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo definisane su Zakonom o ustanovama i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.
Mandat člana Upravnog dbora JU Studentski centar Sarajevo traje 4 godine.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijavu na Javni poziv kandidati podnose na prijavnom obrazacu (Obrazac 1-18 SC) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.
Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. univerzitetsku diplomu;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;
4. potvrdu da kandidat ima zasnovan radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu;
5. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje slijedeće:
- da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da kandidat nema poslovnu saradnju sa JU Studentski centar Sarajevo i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu;
- da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
- da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine;
- da kandidat nema privatni finansijski interes u JU Studentski centar Sarajevo u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
- da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.);
6. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje da ispunjava uslov naveden pod tačkom f) posebnih uslova ovog javnog oglasa.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo“ (Ne otvaraj - otvara Komisija)
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
M I N I S T A R
Prof. dr. Elvir Kazazović

Vrsta
Javni oglasi