JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

Broj: 11-05-38-14271-1/16
Sarajevo, 28.04.2016. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO
Izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, radi isteka mandata, vrši se za sljedeće pozicije:
Upravni odbor JU Studentski centar Sarajevo:
a) član – predstavnik Univerziteta u Sarajevu;
b) član – predstavnik zaposlenika JU Studentski centar Sarajevo.
Nadzorni odbor JU Studentski centar Sarajevo:
a) član – predstavnik Ministarstva;
b) član – predstavnik zaposlenika JU Studentski centar Sarajevo.
Članove Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.
Za člana Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.
Opći uslovi:
a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je kandidat stariji od 18 godina;
c) da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) da kandidat nema poslovnu saradnju sa JU Studentski centar Sarajevo i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa kandidata;
e) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
f) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
g) da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03, 12/04 ).
Posebni uslovi:
a) da kandidat posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome;
b) da kandidat nema privatni finansijski interes u JU Studentski centar Sarajevo u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
c) da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.);
d) da kandidat nije direktor JU Studentski centar Sarajevo;
e) da je u JU Studenstski centar Sarajevo zaposlen na neodređeno vrijeme – za kandidate koji apliciraju ispred zaposlenika JU Studentski centar Sarajevo;
f) da kandidat ima zasnovan radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu – za kandidate koji apliciraju kao predstavnici Univerziteta u Sarajevu;
g) kandidat za predsjednika ili člana Upravnog ili Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo ne može biti biran više od dva puta uzastopno.
Prava i obaveze predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo definisane su Zakonom o ustanovama i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.
Mandat članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo traje 4 godine.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijavu na Javni poziv kandidati podnose na prijavnom obrazacu (Obrazac 1-16 SC) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba ili na protokolu Kantona Sarajevo.
Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
Uz prijavni obrazac, kandidat treba priložiti:
1. univerzitetsku diplomu;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;
4. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje slijedeće:
- da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da kandidat nema poslovnu saradnju sa JU Studentski centar Sarajevo i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa kandidata;
- da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
- da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine;
- da kandidat nema privatni finansijski interes u JU Studentski centar Sarajevo u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
- da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.);
5. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje da ispunjava uslov naveden pod tačkom g) Posebnih uslova ovoj javnog oglasa;
6. potvrdu da je kandidat zaposlen na neodređeno vrijeme u JU Studentski centar Sarajevo – za kandidate koji apliciraju ispred zaposlenika JU Studentski centar Sarajevo;
7. potvrdu da kandidat ima zasnovan radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu – za kandidate koji apliciraju kao predstavnici Univerziteta u Sarajevu.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo (Ne otvaraj - Otvara Komisija)“
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Dodatne informacije:
Kontakt osoba: Adisa Hota
Sektor za visoko obrazovanje i nauku; 033/562-186

Vrsta
Javni oglasi