Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne Ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“

Broj: 11/05-34-207/19
Sarajevo, 08.01.2019. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ) i člana 6. stav (1) odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, broj: 02-05-35664-5/18 od 25.10.2018. godine i broj: 02-05-37914-23/18 od 22.11.2018. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANA
UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE
„CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU“
Izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ vrši se za sljedeću pozicije:
Upravni odbor:
a) predsjednik – predstavnik Osnivača;
b) član - predstavnik Osnivača;
Nadzorni odbor:
a) predsjednik – predstavnik Osnivača;
b) član - predstavnik Osnivača;
Predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.
Za predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.
Opći uslovi:
a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je kandidat stariji od 18 godina;
c) da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) da kandidat nema poslovnu saradnju sa Javnom ustanovom i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa kandidata;
e) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
f) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
g) da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi:
h) da kandidat posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome;
i) da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
j) da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.);
k) da kandidat nije direktor Javne ustanove.
Mandat predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ traje 4 godine.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijavu na Javni poziv kandidati podnose na prijavnom obrazacu (Obrazac 2-18 CNT) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba.
Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. univerzitetsku diplomu;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;
4. potpisanu izjavu i ovjerenu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje slijedeće:
- da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od prethodne tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da kandidat nema poslovnu saradnju sa Javnom ustanovom i/ili njegov bliski srodnik, a koja podrazumijeva novčanu naknadu;
- da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup;
- da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.
- da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
- da kandidat, u trenutku podnošenja aplikacije na upražnjenu poziciju, nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora bilo kojeg pravnog lica (ustanove, privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.).
Prijavu sa dokumentacijom dostaviti putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ (Ne otvaraj - otvara Komisija)
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
M I N I S T R I C A
Zineta Bogunić

Vrsta
Javni oglasi