Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, javne ustanove, u Kantonu Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), čl. 4 i 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 5/22) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima u prvom razredu srednjih škola, javnih ustanova, Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini, ministrica za odgoj i obrazovanje raspisuje
J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA TALENTOVANE/NADARENE UČENIKE KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, JAVNE USTANOVE, U KANTONU SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI
Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole, javne ustanove, u Kantonu Sarajevo u školskoj 2022./2023. godini traje od dana objavljivanja do završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2022./2023. godini.

Vrsta
Javni oglasi