JAVNI POZIV za izbor lektora dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo

Broj: 11-05/02-26600-80/21
Sarajevo, 06.09.2021. godine
Na osnovi člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05), u skladu sa članom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/08 , 21/09 i 33/21), članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i člana 36. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 30/19 i 33/21), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI POZIV
za izbor lektora dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo
Pozivaju se zainteresirane osobe, koje ispunjavaju uslove iz ovog poziva, na podnošenje prijava radi zaključivanja ugovora o djelu na poslovima lektorisanja dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zadržava pravo da zaključi ugovor s jednim lektorom za sva tri službena jezika u Bosni i Hercegovini ili s više lektora pojedinačno po jeziku.
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
- VSS - filozofski ili drugi fakultet jezičkog smjera (BHS jezici), VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS bodova;
- Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na poslovima lektorisanja.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv trebaju navesti cijenu po lektorskoj kartici po jeziku, što će biti jedan od kriterija za izbor. Jednu lektorsku karticu čini 1800 slovnih znakova.
Prijave sa profesionalnom biografijom, dokazima o iskustvu i traženoj stručnoj spremi, te ponudom cijene po lektorskoj kartici dostavljaju se na e-mail adresu kurikulum@mon.ks.gov.ba
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
NAPOMENA: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije relevantne za dokazivanje općih uvjeta predviđenih Zakonom. Odabrani kandidati biće u obavezi dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova putem pošte, na adresu Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, najkasnije do 22.09.2021. godine.

Vrsta
Javni oglasi