JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU DOKUMENATA KURIKULUMA

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11) te u skladu sa čl. 24., 28. i 89. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17) i članom 136. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, d o n o s i
J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU DOKUMENATA KURIKULUMA
Kandidati se mogu prijaviti za izradu dokumenata kurikuluma iz sljedećih oblasti:
1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost - 1 član (predmetna nastava)
2. Njemački jezik - 1 član;
3. Likovna kultura - 1 član;
Opis poslova:
Od odabranih kandidata se očekuje da će aktivno sudjelovati u sljedećim procesima, te da će obavljati navedene aktivnosti:
- izrada predmetnog kurikuluma za predmet za koji se prijave kroz predškolsko, osnovnoškolsko, te srednješkolsko obrazovanje;
- izrada Kurikuluma međupredmetnih tema, Pravilnika za vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje, Pravilnika za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, te drugih okvirnih, kurikularnih dokumenata koji će pratiti proces izrade kurikuluma;
- kontinuirano će biti u kontaktu sa stručnim grupama za izradu predmetnih kurikuluma, predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškog zavoda, kao i članovima Ekspertne radne grupe;
- pisanje uputa i pravilnika za korištenje kurikularnih dokumenata;
- pohađanje edukacija potrebnih za izradu kurikularnih dokumenata ali i educiranje drugih nastavnika i članova stručnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma po potrebi;
- ostale poslove neophodne za kontinuiran i nesmetan proces razvoja kurikularnih dokumenata.
Odabrani članovi će, uz prethodnu pismenu saglasnost poslodavca (direktora škole u kojoj su zaposleni), i odobrenje Ministrice obrazovanja biti raspoređeni na navedene poslove u punom radnom vremenu. Za odabrane članove/nastavnike biće osigurana adekvatna stručna zamjena za školsku 2019/20. godinu na njihovim radnim mjestima u školi gdje su zaposleni. Po isteku ugovora ili prekidu saradnje iz bilo kojeg razloga za navedene poslove, nastavnici se vraćaju na svoja osnovna radna mjesta.
I Pravo prijave na javni poziv imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:
a) završen najmanje predbolonjski režim studija ili drugi ciklus Bolonjskog sistema studiranja;
b) položen stručni ispit za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim školama i srednjim školama;
c) najmanje 5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim ustanovama;
d) ugovor na neodređeno vrijeme;
e) dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika za korištenje savremene stručne;
f) literature iz predmeta za koji se prijavljuje, ali i za razumijevanje odgojno-obrazovnih sistema u drugim državama;
g) razvijene digitalne kompetencije;
h) visoki stepen razvijenosti komunikacijskih vještina, organiziranosti, te spremnosti rada u timu;
i) visok stepen odgovornosti u radu koja se ogleda u poštivanju zadanih vremenskih rokova; preuzimanju odgovornosti za lično dodijeljene zadatke, kao i odgovornost za vlastiti doprinos u sklopu timskog rada;
j) pismenu saglasnost direktora matične škole za izuzeće u narednoj školskoj godini u formi jednostavne izjave.
Poželjno je da kandidati zadovoljavaju i sljedeće uslove:
a) radno iskustvo i u osnovnoj i u srednjoj školi/gimnaziji
b) učestvovanje u kreiranju Zajedničke jezgre Nastavnih planova i programa (ZJNPP)
c) članstvo u postojećim stručnim grupama za izradu predmetnih kurikuluma
d) da su se u dosadašnjem radu bavili obrazovnim teorijama i praksama, istraživanjima u okviru BiH školstva, analizama okvirnih dokumenata i udžbeničke prakse i drugim oblastima relevantnim za reformu obrazovnog sistema.
Odabrani članovi će potpisati ugovor sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za period od jedne školske godine, pri čemu Ministrstvo zadržava pravo da otkaže saradnju sa odabranim članom koji ne bude izvršavao dogovorene obaveze. Također, odabrani član može otkazati učešće u projektu i vratiti se na radno mjesto u matičnu školu bez ikakvih posljedica. Za vrijeme svog angažmana u projektu, odabrani član će dobivati svoju punu plaću uz dodatak od 20% na osnovnu neto plaću (koeficijent puta osnovica) i ostvarivati sva prava predviđena Zakonom o radu. Raskidanje ugovora sa obje strane je moguće unutar 7 dana.
II Kandidati su uz prijavu obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
a) ovjerenu fotokopiju diplome;
b) ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
c) kratku biografiju ili CV;
d) potvrdu da je zaposlen na neodređeno vrijeme u odgojno-obrazovnoj instituciji;
e) motivacijsko pismo za rad u stručnoj grupi za izradu kurikularnih dokumenata .
Članovi koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.
III Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz tačke II u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Prijava na javni poziv za člana STRUČNOG TIMA ZA IZRADU DOKUMENATA KURIKULUMA“, dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.
Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web-stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Dokumentacija dostavljena na javni poziv se ne vraća.
Svi kandidati koji prođu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv neće biti razmatrane, te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj poziv.

Vrsta
Javni oglasi