Javni poziv za prijavu kandidata za člana Stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11) te u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17) i Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, d o n o s i
J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PREDMETNIH KURIKULUMA I TO:
1. Arapski jezik, do 2 člana

Vrsta
Javni oglasi