Javni poziv za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-490/21 od 4.8.2021.godine

Broj: 11-34-33304-3/21
Sarajevo, 05.8.2021. godine
 
Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-29297-17/21 od 29. 7. 2021. godine, a u vezi sa čl. 3. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/08 i 21/09) ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje
J A V N I  P O Z I Vza prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-490/21 od 4.8.2021.godine
 Predmet javnog poziva
Prijava privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-490/21 od 4.8. 2021. godine.
 Pravo prijave na javni poziv imaju
Privatne predškolske ustanove koje ispunjavaju uvjete za rad u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/08) i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/16 i 21/09), a upisane su u Registar predškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Sudski registar.
 Potrebna dokumentacija
1.     popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici www.mo.ks.gov.ba ili na Protokolu Kantona Sarajevo)
2.     ovjerena kopija Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predškolskog odgoja i obrazovanja koje je izdalo ministarstvo nadležno za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
3.     ovjerena kopija Rješenja o upisu u Registar ministarstva nadležnog za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
4.     ovjerena kopija Rješenja o upisu u sudski registar
5.     kopija obrasca JS 3100 – Prijava osiguranja za radnike.
 Napomena
Prijave koje ne budu podnesene u formi propisanog prijavnog obrasca smatrat će se neurednim i  neće biti razmatrane. Prijavni obrazac potpisuje i ovjerava pečatom predškolske ustanove lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje predškolske ustanove u pravnom prometu.
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje zadržava pravo da, nakon zaprimanja prijava, na licu mjesta utvrdi ispunjavanje prostornih, materijalnih i ljudskih resursa prijavljenih predškolskih ustanova po ovoj javnom pozivu.
Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Prijava na Javni poziv za izbor/prijavu predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, na adresu:
  KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71 000 Sarajevo.
Rok za predaju prijava na Javni poziv je sedam dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Kantona Sarajevo.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/562-127.
 
 
                                                                                               PO OVLAŠTENJU  MINISTRICE                                                                                                     POMOĆNIK MINISTRA
 
                                                                                                           Ezudin Kurtović, s.r.
 

Vrsta
Javni oglasi