Javni poziv za proširenje Ekspertne radne grupe za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo

Broj: 11/03-38-14618-2/19
Sarajevo,02.04.2019. godine
 
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11), te u skladu sa članom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/08 i 21/09), članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 33/17) i člana 36. Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje
 
Javni poziv za proširenje Ekspertne radne grupe za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevu (kurikulum Kantona Sarajevo)
 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) je dana 04.06.2018. imenovalo Ekspertnu radnu grupu . Iz potrebe da osnaži ekspertizu postojeće Ekspertne radne grupe, Ministarstvo raspisuje javni poziv za profesorice i profesore Univerziteta u Sarajevu za članstvo u Ekspertnoj radnoj grupi za doradu postojećih i izradu novih dokumenata kurikuluma Kantona Sarajevo te općenito da vodi i usmjerava obrazovnu reformu u Kantonu Sarajevu.
Broj članova – 4
Prednost imaju kandidatkinje i kandidati koji su se u svom dosadašnjem radu bavili obrazovnim teorijama i praksama, istraživanjima u okviru bh. školstva, analizama okvirnih dokumenata i udžbeničke prakse i drugim oblastima relevantnim za reformu obrazovnog sitema.
Potrebno je da kandidatkinje i kandidati, uz prijavu, pošalju svoj CV i kratak tekst u kojem navode viziju reformiranog obrazovanog sistema u BiH i Kantonu Sarajevo.
Prijave na javni poziv slati u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS, Reisa Džemaludina Čauševića, broj 1, Sarajevo; s naznakom: Prijava za člana u Ekspertnoj radnoj grupi za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevu (kurikulum Kantona Sarajevo)
Poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.
 
M I N I S T R I C A
Mr. Zineta Bogunić
 

Vrsta
Javni oglasi