Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivaju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, broj: 02-04-13850-8/20 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
Javni poziv za sufinansiranje
naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 KM (petstotinahiljada konvertibilnih maraka).

Vrsta
Javni oglasi