Javni poziv za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Broj: 11/05-14-23151-1/19
Sarajevo, 10.06.2019. godine
Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivaju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, broj: 02-05-22216-16/19 od 30.05.2019. godine i broj: 02-05-22845-16/19 od 06.06.2019. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
Javni poziv za sufinansiranje programa nauke
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu
U Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 2.800.000,00 KM u svrhu podrške programima nauke na području Kantona Sarajevo.

Vrsta
Javni oglasi