IZMJENA I DOPUNA teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ ,,Safvet-beg Bašagić"