Korak dalje u uređenju sistema odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju

Ministrica za odgoj i obrazovanje  Kantona  Sarajevo Naida Hota-Muminović održala je sastanak sa predstavnicama Odbora za inkluzivno obrazovanje, koji djeluje pri Koordinacionom odboru udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Na sastanku se razgovoralo o prevazilaženju izazova sa kojima se Ministarstvo odgoja i obrazovanja  Kantona Sarajevo suočava u svom radu i postizanju većeg stepena inkluzije djece s invaliditetom u  predškolsko, ali i u osnovno i srednje obrazovanje kroz kontinuirane aktivnosti i strateške orijentacije  Ministarstva, a uz uključivanje civilnog društva u planiranje i praćenje procesa.

Odbor je potpisao Memorandum o saradnji sa resornim Ministarstvom koji obuhvata njihovo aktivno učešće u radnim grupama za izmjene i dopune različitih pravilnika i zakona o obrazovanju kao i u izradi Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Ovom prilikom, Odbor je iskazao podršku ministrici u dosadašnjim  mjerama i aktivnostima koji su pokazali duboku opredjeljenost da se pitanje inkluzije u obrazovanju uredi  sveobuhvatno kroz međuresornu saradnju.

Na sastanku je bilo riječi o dijelu Posebnog programa Vlade koji se odnosi na uspostavu rane intervencije, koja bi pružila holističku podršku ne samo djeci s invaliditetom od rođenja, negoi i njihovim porodicama. Odbor je upoznat o aktivnostima koje su poduzete u tom pravcu i obzirom na važnost ove vrste podrške te je pozvao sva odgovorna ministarstva da ubrzaju neophodne aktivnosti kako bi djeca s invaliditetom dobila priliku za napredak u najranijem periodu života. Istaknuta je važnost unapređenja predškolskog odgoja i obrazovanja, bez obzira na status ustanove koju pohađa dijete s invaliditetom.

“Naglašavam koliko nam je važna inkluzija djece sa teškoćama u našem obrazovnom sistemu. Naš cilj je jačanje resursa unutar obrazovanja,  ali i interresorna saradnja kako bismo postigli veći stepen inkluzije. Radimo na kontinuiranim aktivnostima i strateškim orijentacijama da osiguramo da svako dijete, bez obzira na njegov status, ima jednake šanse za kvalitetno obrazovanje”, istaknula je ministrica Hota-Muminović.

Kroz učešće u radnoj grupi, Odbor je doprinio izradi i usklađivanju Zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju Kantona Sarajevo sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Stoga su učesnici sastanka pozvali zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da usvoje ovaj Zakon što prije. Posvećenost gradnji inkluzivnog društva u kojem se jednako poštuju prava svih  građana je direktno povezana i uslovljena inkluzijom u obrazovanju koja osigurava rano učenje, rast i razvoj u vršnjačkoj grupi, prihvatanje, razumijevanje i poštovanje različitosti.

Ovakvi pozitivni stavovi se prenose na  članove porodice ali i šire zajednice, stoga je inkluzivno obrazovanje neprocjenjiva korist za cijelo društvo. Odbor će i nadalje svojim stručnim znanjem i iskustvom u inkluzivnom obrazovanju djece i mladih s invaliditetom pružati neophodnu podršku Ministarstvu u osiguravanju kvalitetnog obrazovanja, te o saradnji redovno informisati javnost.