Lista imenovanih članova ispitne komisije za polaganje vozackog ispita (po Javnom pozivu Decembar 2014. godine)

Na osnovu člana 35. Pravilnika o uslovima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (,,Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 39/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo imenuje ispitnu Komisiju sačinjenu od slijedećih ispitivača:
1. Alikadić Adnan - ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
2. Bahtijarević Mehdija – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
3. Balaš Mustafa - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
4. Bećirović Munib – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
5.Ćinara Ramiz – ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
6. Dedović Jasmin – ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
7. Džinović Mersid - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
8. Fejzić Safet - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
9. Goletić Said - ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
10. Guhdija Meho – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
11. Hasanović Hajrudin – ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
12. Herceg Zoran – ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
13. Hejub Jusuf - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
14. Hodžić Mensud - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
15. Imamović Lejla – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
16. Jaganjac Kemal – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
17. Jašarević Rijad - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
18. Jusić Vedad - ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
19. Karaman Sead - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
20. Korora Elvedin - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
21. Kovač Hamid - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
22. Kovačević Jusuf - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
23. Mandić Dragan - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
24. Mujezinović Sejad - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom;
25. Piknjač-Jaganjac Elma - ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
26. Suljević Muamer – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
27. Šehić Adis – ispitivač iz teoretskog dijela ispita;
28. Zuko Fendo - ispitivač iz upravljanja motornim vozilom.
Ova Lista je konačna.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove liste nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti spor tužbom kod nadležnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.