Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo

U skladu sa obavezom utvrđenom u članu 12. Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:11/10) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo. Donošenjem naprijed pomenutog Pravilnika osigurane su pravne pretpostavke da se proces studentskog organizovanja i djelovanja u okviru licenciranih i akreditiranih visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, odvija u skladu sa važećim normativnim okvirom.
Nakon stupanja na snagu Pravilnika o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo te nakon uspostave Registra studentskih organizacija, koji se trenutno nalazi u fazi izrade, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će svim zainteresovanim oblicima studentskog organizovanja omogućiti upis u Registar u skladu sa uslovima koji su propisani pomenutim Prvilnikom.
Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 47/14.