Skip to main content
Please wait...

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS OMOGUĆILO USLOVE ZA NESMETAN RAD OSNOVNE ŠKOLE "ANEKS"

(3, Jun 2024)

Prijetnje bojkotom krše Konvenciju o pravima djeteta, Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav Kantona Sarajevo, kao i druge zakonske i podzakonske akte    

 

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zaprimilo je informaciju iz Osnovne škole “Aneks” da pojedini roditelji nisu poslali djecu na redovnu nastavu. Naime, Ministarstvo je 28. maja 2024. godine od Vijeća roditelja navedene škole zaprimilo najavu tzv. bojkota nastave uz postavljene uslove prema resornom ministarstvu. Vijeće roditelja u Obavijesti upućenog Ministarstvu, između ostalog, navodi: “Stoga vas ovim putem obavještavamo da ćemo, ukoliko naši zahtjevi ne budu ispunjeni u roku od pet dana, tačnije do 31.05.2024. godine, biti primorani da poduzmemo drastične mjere. Naime, nećemo slatu djecu na nastavu do ispunjenja naših zahtjeva, jer smatramo da je to jedini način da se osigura njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje i adekvatne uslove za učenje”.

Shodno navedenom, iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje podsjećaju da je članom 55. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), propisano da su osnovni odgoj i obrazovanje obavezni za svu djecu, od šeste do petnaeste godine života. Nadalje upozoravaju da će kao nadležno resorno ministarstvo, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, Ustavom BiH, Ustavom FBiH, Ustavom Kantona Sarajevo i drugim zakonskim i podzakonskim aktima po kojima je zagarantovano pravo na obrazovanje, kao i osiguranje optimalnih uslova za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama, uključiti Centar za socijalni rad, te biti primorani da podnesu krivične prijave, kao i pokretanje postupka pred nadležnim sudom putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, ukoliko djeca bez opravdanog razloga ne budu pohađala nastavu u školi.  

Konvencija o pravima djeteta je opsežan instrumentarij različitih prava, kojim se među ostalim pokazuje da hijerarhija dječijih prava ne postoji, dakle, sva su ta prava potrebna da bi se dijete razvilo u psihofizički cjelovitu osobu. Konvencija nije običan katalog prava djeteta, nego je to popis obaveza koje države moraju ispunjavati spram djeteta i sastavni je dio Ustava Bosne i Hercegovine.  

Ministarstvo je, dalje, zatražilo od ovlaštenog lica Osnovne škole “Aneks” da utvrdi da li je Vijeće roditelja Osnovne škole “Aneks”, održalo sjednicu u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća roditelja na kojoj su doneseni zaključci. kao i da se dostavi zapisnik s prisutnim članovima Vijeća roditelja sa eventualno održane sjednice najkasnije 4. juna 2024. godine, kako bi Ministarstvo moglo obavijestiti nadležne organe.    

Zbog boljeg razumijevanja, ističemo da nakon što je Vlada Kantona Sarajevo odbila dati saglasnost da se za direktora škole imenuje Omer Begović, počinje niz peripetija i komplikacija u procesu izbora i imenovanja direktora. U proteklom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila je niz neregularnosti u proceduri izbora direktora u Osnovnoj školi “Aneks”, a samo neke od njih su: neovlašteno otvaranje zatvorenih prijava kandidata, neizdavanje potvrde o prijemu prijava, nepoštivanje rokova i odredbi Pravilnika. Zbog navedenog su izdati i prekršajni nalozi, te informisani nadležni organi. Važno je naglasiti da nastavni proces, kao ni drugi procesi, nisu niti u jednom trenutku bili ugroženi, jer je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo koristilo zakonom propisane mehanizme kako bi se onemogućile namjeravane blokade u funkcionisanju škole. Ministarstvo je, s tim u vezi, poduzelo sve neophodne radnje u cilju omogućavanja uslova za nesmetan rad Osnovne škola “Aneks”, te je 27. maja 2024. godine imenovalo ovlašteno lice za vršenje poslova direktora u ovoj školi.  

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo poručuju da učenici i roditelji mogu biti sigurni da će se svi odgojno-obrazovni i drugi procesi unutar škole u narednom periodu odvijati nesmetano, uključujući i procese izdavanja uvjerenja, svjedočanstava, te održavanja eksterne mature. Pozivaju roditelje da ne budu žrtve političkih ili drugačije motivisanih manipulacija, te da svoju djecu upute ka obrazovanju, kako i priliči. 

Slika