Skip to main content
Please wait...

Konsultacije na prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo

Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak, broj: 02-04-6666-2/23 od 16.03.2023. godine, kojim se utvrđuje prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 – Ispravka), donese Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo.

Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo dostavljen je Skupštini Kantona Sarajevo, ali do danas nije bio na dnevnom redu niti je razmatran. Obzirom da je u međuvremenu zaprimljen veći broj primjedbi, prijedloga i sugestija na utvrđeni prijedlog Zakona, Vlada Kantona Sarajevo je odlučila da se racionalne primjedbe uvrste u prijedlog Zakona što će u konačnici doprinijeti boljoj preglednosti teksta Zakona, shodno čemu je donijela Zaključak, broj: 02-04-3479-30.2/24 od 08.02.2024. godine, kojim je zadužena je Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo da povuče materijal iz Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo. Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo je dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao obrađivaču, na dalje postupanje. 

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajeva doradilo je i pripremilo prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo koji se, u skladu sa odredbama Uredbe o procjeni propisa u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/22), dostavlja se na sveobuhvatne (javne) konsultacije.

Sve zainteresirani u ovoj fazi postupka mogu uzeti aktivno učešće u konsultacijama u trajanju od deset (10) dana počev od 14.02.2024. godine. Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja ili inicijative na tekst prijedloga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo dostavljaju se Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na e-mail: mo@mo.ks.gov.ba ili putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1., Sarajevo.

Materijal možete preuzeti na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo http://mo.ks.gov.ba

Prilog
Prijedlog zakona (701.06 KB)
Obrazloženje (715.08 KB)
Obrazac (1021.67 KB)