Odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"

Broj:11/05-34-207-1/19
Sarajevo, 15.2.2019. godine
Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), a u vezi sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-2269/19 od 30.1.2019.godine, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi
Odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"
Član 1.
Poništava se Javni oglas za izbor i menovanje predjsednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (8.1.2019. godine)
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će s u u dnevnom listu "Oslobođenje" i internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ministrica

Vrsta
Javni oglasi