Polaganje eksterne mature

Polaganje eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole u školskoj 2013/2014. godini
Cijenjeni učenici, nastavnici i roditelji, zbog potrebe adekvatnog i ispravnog informiranja u vezi sa pitanjem polaganja eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, a koje u posljednje vrijeme zaokuplja posebnu pažnju javnosti obavještavamo Vas sljedeće:
članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Koncepcijom devetogodišnje osnovne škole je utvrđena obaveza polaganja eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole.
Shodno navedenoj zakonskoj obavezi, na nivou Ministarstva kontinuirano traju aktivnosti s ciljem uspješnog organiziranja polaganja eksterne mature u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, za učenike koji u školskoj 2013/2014. godini pohađaju i uspješno završe 9. razred osnovne škole.

 
Kantonalna maturalna komisija donijela je novi Pravilnik o polaganju eksterne mature.
Naša namjera je da ovim podzakonskim aktom regulišemo različita pitanja, koja se, između ostalog, odnose na informatičku podršku, tehničku podršku, mjesto i vrijeme polaganja eksterne mature, način ispravljanja i bodovanja učeničkih odgovora i si.
Svi učenici 9. razreda osnovne škole će polagati maturu iz tri obavezna predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost. Matematika, prvi strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik). Pored tri navedena predmeta, učenicima se ostavlja mogućnost izbora još dva nastavna predmeta iz kojih će polagati maturu, u okviru dvije grupe predmeta - I grupa: Historija, Geografija i Informatika; II grupa: Fizika, Hemija i Biologija.
Vodiči iz svih predmeta će obuhvatiti nastavno gradivo osnovne škole.
Kako bi se učenicima dala mogućnost što kvalitetnije pripreme za uspješno polaganje eksterne mature, formirane su predmetne komisije za svaki od navedenih nastavnih predmeta, (ukupno 13 predmetnih komisija, čiji je zadatak izrada vodiča za svaki predmet pojedinačno).
Ispitni katalozi u ovoj školskoj godini - vodič za svaki predmet ne sadrži pitanja sa odgovorima, već nastavne teme i nastavne jedinice iz kojih se učenici trebaju pripremati za uspješno polaganje eksterne mature, a obrazovni ishodi u svakom vodiču predstavljaju putokaz na koje nastavno gradivo učenici se trebaju fokusirati za uspješno pripremanje polaganja eksterne mature. Vodiči takođe sadrže ishode učenja koje očekujemo da učenici postignu, odnosno kojim nivoom znanja želimo da ovladaju nakon što završe 9. razred osnovne škole.
Nastavnici koji će dežurati za vrijeme polaganja ispita će biti nastavnici iz drugih škola, što znači da ćemo izvršiti rotiranje nastavnika, kako bismo obezbijedili nepristrasnost prilikom polaganja eksterne mature, što je prošlogodišnji model rada, te očekujemo da će oko 700 nastavnika biti uključeno u ovu aktivnost.
Ministarstvo je svjesno da će eksterna matura predstavljati i jednu vrstu eksternog ocjenjivanja nastavnika i škola, kroz koju ćemo moći steći uvid u kvalitet realiziranja nastavnih sadržaja, obim u kojem je taj sadržaj realiziran i sl., te na taj način imati mogućnost pojačati rad u školama u kojima eventualno izostane dobra prolaznost kod učenika prilikom polaganja mature.
Kako bi otklonili eventualne dileme oko eksterne mature, u narednom periodu ćemo vas na prikladan način kontinuirano informirati o svim aktivnostima, kako bi zajednički uspješno realizirali ovu zakonsku obavezu i na taj način postali dio evropskog prostora obrazovanja.
 
M I N I S T A R