Potpisan je Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvir Kazazović potpisao je Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, na koji način je uspješno izvršena još jedna zakonska obaveza ovog ministarstva.
Pomenutim Pravilnikom, nakon dužeg vremenskog perioda, konačno je pravno i sistemski uređen izuzetno značajan segment rada Univezriteta u Sarajevu što predstavlja važnu fazu u nastavku procesa integracije Univerziteta u Sarajevu. Pravilnikom se, pored ostalih pitanja, precizno definišu izvori i raspodjela vanbudžetskih prihoda kao i procentualno izdvajanje istih za pojedine namjene. Također, Pravilnikom je predviđena i uspostava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu iz kojeg će se finansirati efikasno i kvalitetno izvršavanje zajedničkih funkcija na Univerzitetu te nastavak integracije Univerziteta. Predviđeno je da će dio sredstava Fonda za razvoj Univerziteta i to u iznosu od 5% biti usmjereno za finansiranje i funkcionisanje rada Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Nadalje, Pravilnik predviđa uspostavu sistema interne i eksterne kontrole koja će omogućiti efikasan nadzor nad sticanjem i raspolaganjem vanbudžetskim prihodima na Univerzitetu u Sarajevu. Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.