POZIV za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za udruženja/neprofitne organizacije 2018. godine (Projekti za mlade)

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, će se vršiti od 02.07.- 06.07.2018. godine, u terminu od 9:00 do 11:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).
Ugovore potpisuju lica ovlaštena za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije (ili lica uz punomoć ovlaštene osobe).
Potrebno je ponijeti pečat i broj protokola udruženja/neprofitne organizacije za potpisivanje predmetnog ugovora.
Radi efikasnosti i dinamike isplate dodijeljenih sredstava, molimo da se pridržavate navedenih termina.
Kontakt telefon:
033/562-259